Barnehager i Lunner kommune

Husk at du må bruke søknadsskjemaet Barnehageplass for barnehageåret 2017 - 2018 for neste barnehageår.

Barnehageplass for barnehageåret 2016 - 2017 gjelder kun inneværende barnehageår.

 

Vi har seks kommunale og åtte ikke-kommunale barnehager i Lunner Kommune. Våre barnehager skal være likeverdige og med høy kvalitet, og en god arena for omsorg, lek og læring. Barnehagene arbeider ut fra rammeplanen fra 2012, og "Barns trivsel i barnehagene på Hadeland" har vært et viktig satsingsområde de siste årene.


Endring i barnehageloven; Rett til barnehageplass for barn født i november

I statsbudsjettet for 2017 fattet Stortinget vedtak om at barn født i november skal få rett til barnehageplass innen den måneden de fyller ett år. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Utvidelsen av rett til barnehageplass forutsetter at Stortinget fatter et endelig vedtak om lovendring.

Kommunene kan velge om foreldre til barn som er født i november må søke innen den ordinære fristen eller ikke. Lunner kommune har valgt å orientere om at søknadsfristen 01.mars gjelder også for disse barna. Det er kommunens ansvar å oppfylle retten til barnehageplass; Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser denne lovendringen fører til for Lunner kommune.