Nyhetsoversikt

Glad dame med PC

Flere elektroniske skjema

Lunner kommune kan nå tilby flere elektroniske skjema. Oversikt over hvilke skjema dette gjelder, finner du her.

Les mer..
Margit Braastad og ordfører Harald Tyrdal

100-års jubilant

Vi gratulerer Margit Braastad med 100 år 30.06.2015.

Les mer..
dibk_logo

Fra 1. juli

Bygg uten å søke

Direktoratet for byggkvalitet har laget veiledningsmateriale til deg som bygger etter 1. juli. Du kan lese mer om det her.

Les mer..
Kart Roa

Lunner kommune søker sentrumsnære tomter på Roa

Kommunestyret i Lunner har vedtatt at det skal bygges 20 omsorgsboliger på Roa. Det er også vedtatt at dette prosjektet skal gjennomføres med Offentlig /privat samarbeid (OPS) som gjennomføringsmodell.

På bakgrunn av dette vedtaket søker vi kontakt med grunneiere som kan ha tomter å avse til dette formålet. Området er avgrenset som vist på bilde.

Nøyaktig kart og informasjon kan fås ved henvendelse til Lunner kommune v/ Håvar Slåtten tlf 91789197 eller e-post havar.slatten@norconsult.com.

Les mer..
Lunner sentrum

Høringsfrist 28.8.15

Boligpolitisk handlingsplan 2015-2018 - Høring

Kommunestyret vedtok i sitt møte 11. juni 2015 sak 68/15 å legge forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2015-2018 ut på høring.

Planen skal være et verktøy for konkretisere kommunens mål, tiltak og prioriteringer i det boligpolitiske arbeidet, med hovedvekt på å legge til rette for bosetting i kommunen og bedre det boligsosiale arbeidet.

I høringsperioden ønskes innspill både fra innbyggerne, lag og foreninger, det lokale næringslivet, fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunens egne tjenesteområder.

Planen legges ut med høringsfrist 28. august. Planen finner du her.

Uttalelser sendes Lunner kommune, post@lunner.kommune.no, alternativt per post til Sandsvegen 1, 2740 Roa.

Les mer..
Vanning av hage

Vanningsforbud opphevet

Vanningsforbudet er nå oppphevet fra og med tirsdag 30.06.2015.

Les mer..
Nye Nordstrandkollen-bilde

Høringsfrist 26. august 2015

Nye Nordstrandkollen hyttefelt - offentlig ettersyn

Kommunestyret har vedtatt å legge forslag til Nye Nordstrandkollen hyttefelt ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger nordøst for Sveavannet og legger til rette for fire nye hyttetomter. I tillegg varsles oppheving av den delen av den gamle reguleringsplanen for Nordstrandkollen som ligger innenfor planområdet til Nye Nordstrandkollen hyttefelt.

Evt. merknader til planforslaget sendes til post@lunner.kommune.no innen  26. august 2015.

Plandokumenter:
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Kommunestyrets vedtak om offentlig ettersyn
Saksframlegg i forbindelse med offentlig ettersyn

Plankart "Gamle" Nordstrandkollen
Planbestemmelser "Gamle" Nordstrandkollen
Planbeskrivelse "Gamle" Nordstrandkollen

 

 

Les mer..