NAV Hadeland

Sosialtjenesten

Sosialtjenesten er del av NAV Hadeland. Tjenesten gir råd og veiledning som bidrar til å forebygge og/eller løse sosiale problemer. Det arbeides målrettet med å få mennesker i arbeid, utdanning, arbeidsmarkedstiltak eller over i trygdesystemet, for på den måten å forhindre at de blir passive sosialhjelpsmottakere.

Leder NAV Hadeland: Tone Elisabeth Andersen

Alle henvendelser om tjenestene nedenfor rettes til NAV.

Sosialhjelp - søknad om - forenklet skjema 
Sosialhjelp - søknad om - første gangs henvendelse 


Rusforebyggende arbeid og gjeldsrådgivning

Tjenesten omfatter også rusforebyggende rettet mot barn og ungdom samt tiltaksarbeid rettet mot rusavhengige bosatt i kommunen. Det ytes også økonomisk sosialhjelp i henhold til Lov om sosiale tjenester. Egne økonomirådgivere bistår i tunge gjelds- og økonomisaker.


Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken. Du finner også informasjon på denne siden.