Lunner pukkverk (1)

Frist for merknader er 25. februar 2017. Merknader sendes til Lunner kommune

Utvidelse av Lunner pukkverk - offentlig ettersyn - Frist for merknader forlenget til 25. februar 2017

Asplan Viak har på vegne av Lunner pukkverk fremmet forslag til detaljregulering for Lunner pukkverk.

Formålet er å utvide pukkverket både i dybde og overflate for å fortsette pukkverksdriften i 60 nye år med et årlig uttak på ca. 100 000 tonn stein/grus.

Planbeskrivelsen med konsekvensutredning finner duher

Risiko- og sårbarhetsanalysen finner du her

Plankartet finner du her