Kartverket - Stedsnavn

Navnesak på lokal høring

Stedsnavntjenesten i Språkrådet, og Kartverket har reist navnesak for flere navn i Lunner kommune, og dermed sendt den på høring hos kommunen.

Kommunen legger herved ut navnesaken på lokal høring. Høringsuttalelser må være mottatt av Lunner kommune skriftlig pr. post eller til post@lunner.kommune.no innen 5.februar. Merk brevet eller emnefeltet: saksnr.19/3357.

Det går fram av den vedlagte lista hvilke navn som er med i saken.


Lokal høring i navnesak 2019/362 – Malmgruben mfl. i Lunner kommune​

I forbindelse med adressering i Lunner kommune har Stedsnavntjenesten i Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnet Malmgruben, jf. brev datert 14.05.2019. Navnesaken blir tatt opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk. Kartverket benytter samtidig anledningen til å reise navnesak for noen andre stedsnavn i kommunen.
Statens kartverk sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn. I tillegg til primærnavna tar Kartverket avledede navn med i saken, jf. § 8 siste ledd i forskrift om stadnamn.

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av nedarvede gards- og bruksnavn, seternavn og naturnavn, navn på reinbeitedistrikt og statlige anlegg. Før det gjøres vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Saker som gjelder bruksnavn skal eierne få tilsendt direkte fra kommunen. Det går fram av den vedlagte lista hvilke bruk dette gjelder. 

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvede, lokale uttalen av navnet. Derfor ber Kartverket om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber Kartverket om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Gårds- og bruksnavn

Etter lov om stadnamn har grunneieren rett til å fastsette skrivemåten av navn på eget bruk dersom han kan dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig bruk som bruksnavn (på offentlig kart, på skilt, i matrikkelen, skjøte e.l.), jf. § 5 tredje ledd i lov om stadnamn. Det er Kartverket som formelt vedtar skrivemåten, men dersom grunneieren ønsker en annen skrivemåte enn den Kartverket vedtar, kan han sende krav om det til Kartverket og legge ved gyldig dokumentasjon

Normeringsprinsipp og saksgang

Etter § 4 i stadnamnlova er hovedregelen å ta utgangspunkt i den nedarvede, lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp ved normering av stedsnavn. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. I utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn er det mer detaljerte bestemmelser om hvordan stedsnavn skal normeres.

Skrivemåten i primærfunksjonen vil normalt være retningsgivende for skrivemåten av det samme navnet i andre funksjoner, f.eks. for adressenavn som er like eller avledet av navnet, jf. § 4 tredje ledd. Kommunen må derfor sette ev. pågående saker som gjelder adressenavn og adressetilleggsnavn, der de samme navna inngår, på vent til det er gjort vedtak om skrivemåten av primærnavna. Kommunen må ta hensyn til den vedtatte skrivemåten av primærnavnet når den skal gjøre vedtak.

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist, f.eks. ved notis i lokalavis og på nettsidene sine. Kommunen har også ansvaret for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene.

Høringsuttalelser må være mottatt av Lunner kommune i brev, eller e-post: post@lunner.kommune.no innen 5.februar. Merk brevet eller emnefeltet: saksnr.19/3357.

Det går fram av den vedlagte lista hvilke navn som er med i saken.

Søk på stedsnavn i Sentralt stedsnavnregister her.