Monsrud kryssingsspor bilde

Forlengelse av kryssingssporet på Monsrud (tidligere Harestua stasjon)


Detaljregulering for Monsrud kryssingsspor ble vedtatt av Kommunestyret 6. mars 2019.

Reguleringsplanen ble påklaget. Klage omhandlet støysituasjonen/støytiltak.

Klage ble behandlet av Kommunestyret 13. juni 2019, og klagen ble delvis tatt til følge.

Klagesaken ble oversendt til Fylkesmannen for sluttbehandling 2. juli 2019. Klagesaken er ikke avgjort og ligger fortsatt til behandling hos Fylkesmannen.

Her finner du gjeldende plankart. Her finner du gjeldende planbestemmelser. Her finner du Kommunestyrets planvedtak av 6. mars 2019. Her finner du Kommunestyrets klagevedtak av 13. juni 2019.

Gjeldende plankart, planbestemmelser, del av planvedtak og klagevedtaket gjelder fram til klagen er sluttbehandlet hos Fylkesmannen.