Barneverntjenesten


Vi skal gi barn, unge og familier nødvendig hjelp og støtte når forholdene hjemme er vanskelige.

De aller fleste barn har det best hjemme sammen med foreldrene sine, og barneverntjenesten vil så langt det er mulig gi hjelpen i hjemmet.


Vi i barneverntjenesten kan blant annet:

 • Gi foreldreveiledning
 • Henvise til andre instanser
 • Finne og tilrettelegge tiltak
 • Delta i samarbeidsgrupper med andre faginstanser


Du som foreldre

 • Kjenner barnet ditt best og kan gi oss den mest verdifulle informasjonen
 • Kan ringe oss hvis du er bekymret for barna dine
 • Vil alltid barnas beste, men i perioder kan noen ha problemer med å ta se godt nok av barna sine. Dette kan skyldes fysisk eller psykisk sykdom, problemer med rus eller andre problemer.
 • Burde ta kontakt tidlig med oss, det gir best resultat!
   

Hvem skal si fra til barneverntjenesten:

 • Barn/unge selv
 • Foreldre/foresatte
 • Barnehager og skoler
 • Helsestasjon
 • Politi
 • Andre som kjenner til at barn og unge trenger hjelp

Skjema for bekymringsmelding til barneverntjenesten
 
Omsorgen for barnet ligger til grunn for alt arbeidet barneverntjenesten gjør. Hensynet til barnets beste vil derfor alltid veie tungt. En av hovedoppgavene til barneverntjenesten er å beskytte barn mot omsorgssvikt, og vi har en plikt til å gripe inn dersom annen hjelp ikke nytter. Av og til er det derfor nødvendig med omsorgsovertakelse.
 

For samtale med saksbehandler bør det avtales tid.


Meldinger

Bekymringsmeldinger kan skje på følgende måte:
Skriftlig, muntlig, per telefon eller ved henvendelse.

Alle meldinger blir vurdert innen ei uke og hvis det er grunn til det blir de undersøkt nærmere for så å bli vurdert i forhold til eventuelle hjelpetiltak. Nærmere undersøkelse skal gjennomføres innen 3 mnd. Dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak, skal dette gjøres innen 6 uker etter undersøkelsen er avsluttet.

 

Ønsker du / dere å bli støttekontakt / besøkshjem / fosterhjem? Les mer her....

Vil du bety en forskjell i et barns liv?

 

Skjemaer
Avtale mellom barneverntjenesten og støtteperson
Avtale mellom foreldre, besøkshjem og barneverntjenesten
Timeliste besøkshjem
Timeliste støttekontakt
Timeliste tilsynsfører

Relevante eksterne sider

Lov om barneverntjenester
Fosterhjemtjenesten i Norge
Barne og familiedepartementet om fosterhjem

Adopsjons formidlere og nettsider i Norge

Adopsjonsforum
Barnevernet.no
Inoradopt
Verdens Barn
Etiopiaklubben