Beredskap og sikkerhet


Lunner kommune skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet, på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko og tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Dette gjelder kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører.

Lunner kommune har utarbeidet en beredskapsplan i seks deler:

  • Overordnet beredskapsplan
  • Plan for kommunal kriseledelse
  • Varslingslister
  • Ressursoversikter
  • Plan for kriseinformasjon
  • Plan for evakuering og befolkningsvarsling

I tillegg er det utabeidet ulike fagplaner og en Risiko- og sårbarhetsanalyse. Sistnevnte er utarbeidet felles for Hadeland.

Kommunens kriseledelse består av rådmann (leder), ordfører og 2 assisterende rådmann og leder Familie, barn og integrering. Ved behov har kriseledelsen en stab og fagpersoner som den knytter til seg. Dette for å håndtere kommunens oppgaver i en hendelse, gi rask og korrekt informasjon og sørge for at alt som er relevant i forhold til hendelsen blir loggført.

I en krisesituasjon vil kommunen kunne være avhengig av å samarbeide med mange ulike aktører. Det kan være prosfesjonelle aktører og frivillige lag. For at vi skal ha kjennskap til hverandre er det opprettet et felles beredskapsråd sammen med Gran kommune. Dette møtes en gang i året og har følgende sammensetning: kommunenes kriseledelse, beredskapskoordinatorene, kommuneoverlegene, leder Brann og redning, ledere Frivilligsentralene, lensmannen, landbruket, kirken og representanter fra FIG (fredsinnsatsgruppen), Hadeland HV-område, Norsk Folkehjelp, Røde Kors hjelpekorps og Sanitetsforeningene. Ordførerne leder Beredskapsrådet annet hvert år.