Retningslinjer for bruk av Lunner kommunes våpen og flagg

Disse regler er vedtatt den 10.03.2016 av Lunner kommunestyre.


§ 1 Definisjon

Lunner kommunes våpen og flagg er fastsatt i kgl.res. den 4. april 1986

Våpen: I rødt med gull liljekonvall

Flagg: På rødt med gul liljekonvall

Til dekorativt bruk kan våpen utformes som vimpel eller hengende banner.


§ 2 Generelle bestemmelser om bruk

1) Våpenet og flagget skal alltid framstå

- som viktige symboler for kommunen

- på en klar og entydig måte

- med en tilfredsstillende kvalitet

- uten å være plassert sammen med uvedkommende kjennetegn, bilder eller tekst.

2) Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse gitt av administrasjonen.

3) Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn.

4) Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.


§ 3 Hvem kan bruke våpenet og flagget

1) Våpenet og flagget kan brukes av kommunens folkevalgte organer, administrasjon og etater.

2) Andre skal ikke bruke våpenet og flagget uten at å ha innhentet skriftlig tillatelse fra kommunen.


§ 4 Når våpenet kan brukes

1) Våpenet kan kommunen bruke når den utøver kommunal myndighet. Denne bruken kan være som kjennetegn, eiermerke eller til annen identifikasjon.

2) Våpenet kan kommunen bruke i informasjon, folkeopplysning, kommunikasjon og dekorasjon, for eksempel som lite jakkemerke i metall.

3) Våpenet kan kommunen bruke til kjennetegn, informasjon og dekorasjon blant annet på brevpapir, internett, kunngjøringer, skilt, gjenstander, bygninger, kjøretøy og andre steder der våpenet egner seg.


§ 5 Hvordan våpenet skal brukes

1) Våpenet skal vanligvis bli plassert øverst. Våpenet skal ikke være en bakgrunn eller et underordnet mønster. Dette er likevel ikke til hinder for å fortsette innarbeidete bruksmåter som for eksempel på kumlokk.

2) Våpenet skal stå alene og mest mulig fritt i forhold til tekst og andre elementer. Skal kommunens navn stå sammen med våpenet, kan navnet stå under våpenet eller i sirkel rundt. Navnet kan stå til høyre for våpen som har skjoldform, men da slik at skriften ikke kommer høyere enn øvre skjoldkant.

3) Ved sammenligning med riksvåpenet, skal rekkefølgen være at dette blir satt foran kommunens våpen. Andre statlige våpen og kjennetegn som har heraldisk karakter eller som er i fast og varig bruk, settes etter kommunens våpen. Fylkeskommunens våpen settes foran kommunens våpen. Øvrige statlige og fylkeskommunale merker skal normalt ikke brukes sammen med kommunens våpen.

4) Ved sammenstilling med andre fylkeskommuners og kommuners våpen, skal rekkefølgen ha saklig grunn, så som alfabetisk eller geografisk nærhet. De sammenstilte våpnene bør ha en samordnet formgivning.

5) Våpenet skal ikke brukes på en måte som gjør at det kan bli oppfattet som privat kjennetegn, for eksempel firmamerke, varemerke, foreningsemblem eller lignende.

6) Privat kjennetegn, logo eller annet merke, bør ikke stilles sammen med våpenet.


§ 6 Våpenets form og størrelse

1) Våpenet skal brukes med sine farger, når det ikke er særlig grunn til noe annet. Metall (gull og sølv) kan gjengis som farge (gult og hvitt).

2) Brukes våpenet i svart/hvit gjengivelse, skal våpenet være i strektegning (kontur) eller i silhuett slik at farge gjengis som svart og metall som hvitt.

3) Brukes våpenet i annen ensfarget gjengivelse, bør våpenet være i strektegning (kontur).

4) Når våpenet brukes med skjold, skal våpenfiguren være tilpasset skjoldformen. Forskjellige skjoldformer kan brukes.

5) Våpenet kan brukes frittstående, det vil si uten skjold, dersom det framstår klart at det er våpenet som brukes.

6) Våpenet kan gjengis i ulike teknikker, materialer og stilarter, på betingelse av at våpenets innhold og heraldiske identitet er den samme.

7) Våpenet skal utformes og gjengis i en god teknisk kvalitet. Dårlig kvalitet på grunn av slitasje eller lignende, skal ikke forekomme.

8) Våpenet skal formes og utføres etter de heraldiske normer for fargenyanser, stilisering og proporsjoner.

9) Våpenet skal gjengis speilvendt for å peke i fartsretningen på kjøretøy, uniform og lignende. Våpenet kan være speilvendt av annen særlig grunn, så som mot en talerstol.

10) Våpenet kan gjengis som strektegning i segl, stempler og lignende.


§ 7 Bruk av kommuneflagget

1) Flagget kan heises når kommunestyret har møter, på kommunale merkedager, og ellers etter nærmere vedtak gjort av formannskapet.

2) Flagget kan brukes på eller ved kommunale bygninger.

3) Flagget kan brukes andre steder under sammenkomster arrangert av kommunen, eller i andre sammenhenger når det framstår klart at det er kommunen som opptrer

4) Flagget skal behandles og oppbevares i samsvar med god flaggskikk.

5) Flagget kan henge oppe hele døgnet, dersom kommunen ikke bestemmer noe annet.

6) På offisielle flaggdager skal flagget vanligvis brukes sammen med det norske flagg. Nasjonalflagg plasseres foran eller høyere enn kommuneflagg, eventuelt til venstre for dette, sett fra publikums side. Sameflagget kan plasseres mellom nasjonalflagget og kommuneflagget.

7) Ideelle foreninger og lignende kan få tillatelse til å heise flagget ved spesielle anledninger. Søknad skal sendes kommunen og tillatelsen skal være skriftlig.


§ 8 Bruk av bordflagg, vimpel, banner og faner

1) Flagget kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller som vimpel, til kommunens bruk. Bordflagg kan gis som gave til vennskapskommuner eller slik kommunen bestemmer.

2) Våpen med skjoldform kan settes øverst eller midt på kommunale faner. Våpenets form og utførelse skal være i samsvar med § 6.

3) Ideell forening og organisasjon som hører hjemme i kommunen, kan etter søknad få tillatelse til å ha våpenet i fane slik som i pkt. 2) ovenfor. Våpenet skal ikke gjengis på en slik måte at det virker som kommunen selv opptrer.


§ 9 Regler for bruk av jakkemerker (pins) med kommunevåpen

1) Kommunestyrets faste medlemmer, samt faste medlemmer i hovedutvalgene får utdelt et jakkemerke.

2) Alle ansatte som representerer kommunen utad får utdelt et jakkemerke.

3) Kommunen kan dele ut pins som suvenir og gave.


§ 10 Misbruk

1) Bruk av våpenet og flagget som ikke er i samsvar med disse regler, er forbudt og i strid med straffeloven § 328 nr. 4.

2) Slik bruk er forbudt og skal opphøre, selv når kommunen ikke anmelder forholdet til påtalemyndigheten.

 

Normalforskrifter for bruk av kommunevåpen

Lunner kommunes grafiske profil