Nyhetsoversikt

Bureiservegen

Frist for innspill 1. oktober 2022

Bureiservegen - offentlig ettersyn av utbyggingsavtale

Lunner kommune har forhandlet om utbyggingsavtale med Lina Eiendom AS (917 933 391) om realisering av utbyggingsområdet Bureiservegen, iht PBL §17-3 tredje ledd. Formannskapet vedtok 25. august å legge avtalen ut på offentlig ettersyn.


Avtalen legger til rette for utbyging av regulert område, Bureiservegen, med planid 0533-2017-0008. Avtalen regulerer bla. hva som skal overdras kommunen, som VA-anlegg. Det er behov for å opparbeide ny VA-trase til utbyggingsområdet, og utbyggingavtalen regulerer avtalt anleggsbidrag for opparbeiding av VA-traseen. 

Du kan lese saksframlegg med forslag til utbyggingsavtale og vedlegg her.

Høringsfristen er 1. oktober. Innspill sendes til Lunner kommune på post@lunner.kommune.no og merkes med saksnummer 22/1568.