Penger

«Overskudd» i Lunner kommune i 2016

Lunner kommune avlegger sitt årsregnskap med et netto driftsresultat på 23,6 mill. kroner (3,5 %). Regnskapsmessig mindreforbruk («overskudd») var på 13,5 mill. kroner.


Hovedårsakene til det positive resultatet er økte frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på 4,5 mill. kroner og merinntekter Flyktningtjenesten på 6,5 mill. kroner. Lunner omsorgssenter hadde et merforbruk på 4,5 mill. kroner. Det lå en forventning om et mindreforbruk på 4 mill. kroner i budsjettet. Det er knyttet fremtidige forpliktelser til deler av det positive resultatet.

Vi har de siste årene hatt fokus på tre indikatorer for å måle det økonomiske handlingsrommet til kommunen.

 1. Disposisjonsfond i prosent av inntektene
  Anbefalt nivå er at disposisjonsfondet skal utgjøre minst 5 % av inntektene. Kommunen har i løpet av 2016 økt sitt disposisjonsfond fra 3 % til 7 % av inntektene. Disposisjonsfondet er 48 mill. kroner ved utgangen av 2016.
   
 2. Netto driftsresultat i prosent av inntektene
  Netto driftsresultat utgjør 3,5 % av inntektene ved utgangen av 2016, noe som er godt over anbefalingen på 1,75 %.
   
 3. Gjeldsnivå i prosent av inntektene
  Kommunens gjeldsnivå har i løpet av 2016 økt til et nivå over det som er anbefalt. Anbefalingen er at gjelden skal være under 75 % av inntektene. Samlet lånegjeld er 598 mill. kroner ved utgangen av 2016. Dette tilsvarer 76,5 % av inntektene.