Nyhetsoversikt

Planområde

Varsel om planoppstart

Detaljregulering for Harestua Næringspark

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for Harestulia.


Planområdet

Planområdet er all hovedsak avsatt som kombinert bebyggelse og anleggsformål som framtidig næring/forretning i gjeldende kommuneplan. I tillegg er et avviklet område for råstoffutvinning samt et mindre inneklemt LNF-område innlemmet i planområdet for å få en hensiktsmessig avgrensning av området. Planområdet omfatter også kommunal veg og er avgrenset som vist på kartutsnittet under. Planområdet er på ca. 84 dekar.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for næringsbebyggelse, plasskrevende varehandel, lett industri, lager og kontor med tilhørende adkomster og kjøre- og parkeringsarealer. Kontor er kun tillatt som ledd i driften av industri, lager eller forretning for plasskrevende varer. I tilknytning til rv. 4 og rundkjøringen ønskes tilrettelagt for veiserviceanlegg/bensinstasjon. Dette er i henhold til kommuneplanens arealdel der området er avsatt som 7G med formål - framtidig næring/forretning.

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning. Planavdelingen i Lunner kommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes. Dette begrunnes med at tiltaket ikke er stort nok til at det skal konsekvensutredes etter forskriftens § 6 b). I tillegg har planområdet blitt konsekvensutredet i forbindelse med den forrige rulleringen av kommuneplanens arealdel. Tiltaket vurderes til ikke å ha vesentlige virkninger på miljø og samfunn etter § 10, og dermed vil ikke konsekvensutredning etter § 8 være nødvendig.

Forslagsstiller og grunneier er:

Utførende konsulent for planleggingen er: Norconsult AS på vegne av grunneier Lunner Almenning.

Informasjon og medvirkning

Det vil bli avholdt et nabomøte før planen sendes kommunen for offentlig ettersyn.

Dersom det er behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med: Marit Fjellro Løitegård i Norconsult, på epost: marit.fjellro.loitegard@norconsult.com eller telefon: 93875147.

Merknader til oppstartsmeldingen

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes: marit.fjellro.loitegard@norconsult.com eller per post til Norconsult AS, Torggata 22, 2317 Hamar.

Alle innspill til planoppstart vil bli vedlagt planforslaget når dette sendes kommunen for behandling.

Frist for merknader er satt til 11 februar 2021.

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget blir utarbeidet for deretter å bli sendt til Lunner kommune for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.