Nyhetsoversikt

planområde

Varsel om planoppstart

Detaljregulering for Harestulia

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 kunngjøres det oppstart av detaljregulering for Harestulia i Lunner kommune.


I henhold til plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen vedrørende bl.a. teknisk infrastruktur for utbyggingen.

Planområdet er på ca. 230 dekar og omfatter eiendommene med gnr/bnr 116/1, 116/211 m.fl. Området er i kommuneplanens arealdel hovedsakelig avsatt til fremtidig boligbebyggelse, felt 7H. Planleggingens formål er å regulere til boligområde med tilhørende teknisk infrastruktur samt grøntområder. Planområdet som varsles tar høyde for ny adkomst inn til boligområdet fra sør. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Multiconsult as v/ Sondre Osnes, tlf. dir.; 930 37 512, e - post; sondre.osnes@multiconsult.no.

Merknader som kan ha virkning for planarbeidet sendes til Multiconsult as avd. Ryen v/Sondre Osnes, Plogveien 1, 0679 Oslo, innen 05.02.2021.

Alle mottatte dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte