Barn leker i barnehage

Foreldre er godt fornøyd med barnehagetilbudet i Lunner kommune

Foreldreundersøkelse barnehager i regi av Utdanningsdirektoratet avsluttet med gode resultater


Foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet ble gjennomført i november/desember 2019. Nok en gang viste foreldre stort engasjement, med en svarprosent på 86! I Åstroll naturbarnehage og i Furumohaugen familiebarnehage besvarte samtlige foreldre undersøkelsen!

Med en så stor svarprosent gir undersøkelsen oss et godt grunnlag for videre arbeid med å sikre et godt barnehagemiljø for barn i Lunner kommune i både kommunale og private barnehager. Foreldre besvarer en rekke spørmål inndelt i ulike temaer, der de besvarer hvor fornøyd eller misfornøyd de er på en skala fra 1 til 5 (5 er best)

Foreldreundersøkelsen

 

Lunner kommune (2019)

Ute- og innemiljø

4,3

Relasjon mellom barn og voksen

4,5

Barnets trivsel

4,8

Informasjon

4,4

Barnets utvikling

4,7

Medvirkning

4,4

Henting og levering

4,5

Tilvenning og skolestart

4,5

Tilfredshet

4,6


Den enkelte barnehage vil presentere sine resultater i Samarbeidsutvalg og/eller foreldremøter.