Forside_kommuneplan

Offentlig ettersyn - Høringsfrist 8. november

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2040

Lunner kommunestyre besluttet i møte 5. september å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel på høring og offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelse er 8. november.


Kommuneplanens samfunnsdel er et strategisk styringsdokument, og tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel er grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den gir retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Kommuneplanens samfunnsdel legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen.

Bærekraftsmål_formannskap

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet januar 2018, og har vært en pågående prosess med politisk og administrativ forankring fram til juni 2019. Planforslaget er organisert rundt FNs bærekraftmål, hvor det er fastsatt egne mål og strategier for Lunner kommune. Målene og strategiene i planen er tverrsektorielle og skal gi kommunen retning fram mot 2040.

Saksgangen frem til offentlig ettersyn er beskrevet i saksfremlegget som følger høringsforslaget.

Det er planlagt at kommunestyret skal sluttbehandle planen i første kvartal 2020.

 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til: post@lunner.kommune.no eller per post til Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa.

Vi ønsker å være en kommune som bruker klart språk. Vi ønsker derfor særlig å få tilbakemeldinger på språk og tekst i dokumentet.

 

Du finner forslaget til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2040 her.

Du kan lese mer om forslaget i saksfremlegget her.

Les kommunestyrets vedtak her.

Du kan lese oppsummering av innbyggermedvirkningen som er gjennomført her.