Kirkejordet Grua

Høringsfrist 12. juni 2019

Grua torg - reguleringsplan på offentlig høring

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok Formannskapet  i sitt møte 25.april 2019 å legge forslag til detaljregulering for Grua Torg ut til offentlig ettersyn.


Detaljregulering for Grua torg, som planlegges utviklet på det som i dag er kjent som Kirkejordet på Grua, legges ut for offentlig ettersyn samt høring av forslag til vegnavn.  

Som vegnavn foreslås Grua torg eller Malmgruben.

De deler av detaljregulering for utvidelse av Grua kirkegård og detaljregulering for Fv.16 Jernbaneundergangen på Grua, som overlapper med planforslaget, varsles opphevet.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes skriftlig til Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa eller til post@lunner.kommune.no innen 12. juni 2019.

 

Planbeskrivelse finner du her.

Plankart finner du her. 

Illustrasjonplan finner du her.

ROS-analyse finner du her.

ROS analyseskjema finner du her.

Reguleringsbestemmelser finner du her.