Barn i ring holder hender

Høringsfrist 21. september

Høring - Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Lunner

Kultur- og oppvekstkomiteen i Lunner vedtok i sitt møte 23.05.18 forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Lunner. Det ble samtidig vedtatt å legge forslaget ut til offentlig ettersyn og høring før det fremmes for endelig vedtak i kommunestyret i Lunner høsten 2018. Høringsfristen settes til fredag 21. september.  


Bakgrunnen for endringer i vedtektene er først og fremst å tilpasse vedtektene den vedtatte "Plan for kvalitet i SFO" i Lunner samt noen endringer i lovverket. Vedlagt er forslag til nye vedtekter, Plan for kvalitet i SFO og de gamle vedtektene.

Utkast til vedtekter for SFO - vedtatt i oppvekskomiteen 23.05.18.pdf

Plan for kvalitet i SFO 2017 -2021 - Lunner kommune.pdf

Eksisterende SFO-vedtekter Lunner kommune.pdf

Høringsinnspill sendes til post@lunner.kommune.no eller Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa innen 21.september 2018. Innspillene merkes med saksnummer 18/859.