Forside_kommuneplan

Offentlig ettersyn - Høringsfrist 8. november

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2040

Lunner kommunestyre besluttet i møte 5. september å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel på høring og offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelse er 8. november.

Les mer..
Bilde av gjedde

Høringsfrist 27.august

Høring - bruk av rotenon for å fjerne gjedde og mort fra Hallumtjern og Holteputt

Lunner og Jevnaker kommuner søker om å bruke rotenon for å fjerne gjedde og mort fra Hallumtjern og Holteputt. Søknaden er nå lagt ut til høring.

Les mer..
Kirkejordet Grua

Høringsfrist 12. juni 2019

Grua torg - reguleringsplan på offentlig høring

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok Formannskapet  i sitt møte 25.april 2019 å legge forslag til detaljregulering for Grua Torg ut til offentlig ettersyn.

Les mer..
Gruakollen

Høringsfrist 6. februar 2019

Detaljregulering for Gruakollen (moelvenfeltet) - offentlig ettersyn

Lunner kommunestyre bestemte i møtet 13. desember 2018 å legge forslag til detaljregulering for Gruakollen (moelvenfeltet) ut til offentlig ettersyn. Planforslaget vil erstatte gjeldende reguleringsplan for Grua sør for Myllavegen som varsles opphevet i sin helhet.

Les mer..
Barn i ring holder hender

Høringsfrist 21. september

Høring - Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Lunner

Kultur- og oppvekstkomiteen i Lunner vedtok i sitt møte 23.05.18 forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Lunner. Det ble samtidig vedtatt å legge forslaget ut til offentlig ettersyn og høring før det fremmes for endelig vedtak i kommunestyret i Lunner høsten 2018. Høringsfristen settes til fredag 21. september.  

Les mer..
Fortau og busslomme ved Flekkbyen

Høringsfrist 1.september

Trafikksikkerhetsplan for Lunner kommune 2018-2021 - høring

Lunner kommunestyre vedtok i møte 07.juni 2018, sak 49/18 å legge ut forslag til Trafikksikkerhetsplan for Lunner kommune 2018-2021 til offentlig ettersyn og høring med høringsfrist 1.september 2018.

Les mer..
Bilde av skog i vinterdarkt

Høringsfrist 13. august

Verneplan for skog - høring av forslag om vern av ti områder som naturreservater i Oppland

Fylkesmannen i Oppland har lagt ut  på høring forslag om vern av ti områder som naturreservater i Oppland. I Lunner gjelder dette skogsområder ved Larshus i Nordre Oppdalen og Galtedalstjerna på Grindvoll.

Les mer..
Planer

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdelens bestemmelser og retningslinjer

Oppstart og høring av forslag til planprogram

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13 varsles det om oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og bestemmelser og retningslinjer til arealdelen. Samtidig legges forslag til planprogram for revisjonen ut på høring.

Les mer..