planstrategi2020-2024

Høring/offentlig ettersyn - Planstrategi for Lunner kommune 2020 - 2024

I møtet 29. januar vedtok Formannskapet i PS 6/20 å legge forslag til planstrategi ut på høring/offentlig ettersyn. Høringsfrist for planforslaget er 5. mars.


Et viktig element i forslaget til planstrategi er at Lunner kommune stadfester at FNs bærekraftmål er øverst i kommunens målhierarki, i samsvar med nasjonale forventninger og høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel.

Et annet viktig element er at det, i samsvar med ny kommunelov §14-4 og PBL §11-1 fjerde ledd, foreslås å gjennomføre en direkte kobling mellom kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel /m økonomiplan. Planstrategien tar for seg hvilke følger dette har for plansystemet, hvor det for eksempel foreslås å utarbeide tematiske strategier til erstatning for kommunedelplanene.

Det foreslås å revidere av kommuneplanens arealdel i løpet av valgperioden.

Vedlagt ligger forslag til planstrategi for Lunner kommune.

Innspill/merknader sendes til Lunner kommune med post, Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa, eller til post@lunner.kommune.no.