Lunner ungdomsskole

Grunnskolen i Lunner

Lunner kommune har 4 skoler som ved skolestart 2017 har følgende elevtall:

Grua skole 1 – 7 skole 170 elever Tlf. 61 32 43 40
Lunner barneskole 1 – 7 skole

340 elever

Tlf. 61 32 44 00
Harestua skole 1 – 10 skole 421 elever Tlf. 61 32 43 70
Lunner ungdomsskole 8 – 10 skole 188 elever

Tlf. 61 32 43 00

 

Målsettingen for skolene i Lunner er formulert i kommunens plan for oppvekst og fokuserer på å "sikre barn og unges rettigheter til en likeverdig opplæring av høy kvalitet." Planen har fire fokusområder der også skolen skal være en bidragsyter:

  • Tidlig, helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier
  • Inkludering og integrering
  • Barn og unges fysiske og psykiske helse (folkehelse)
  • Høy kvalitet på oppvekstområdets faglige kjernevirksomhet

Det jobbes systematisk med skoleutvikling for å forbedre undervisningen på den enkelte skole.

Gjennom mange år har det foregått som et samarbeid mellom kommunene på Hadeland om dette. Ungdomsskolene er inne i siste fase i det fireårige nasjonale prosjektet Ungdomstrinn i utvikling. Innføring av ny modell for elevoppfølging - den såkalte IKO-modellen - skjer i løpet av skoleåret 2017-2018. I perioden 2016-2018 er Lunner kommune realfagskommune og arbeid med matematikk og regning har prioritet. Samtidig vil fortsatt arbeid med utvikling av de profesjonelle lærende fellesskapene på skolene være et satsningsområde - blant annet ved å delta i det nasjonale videreutdanningsprogrammet for lærere - Kompetanse for kvalitet.

Skolene bruker fra høsten 2017 Offive365 og Skooler som lærings- og kommunikasjonsplattform sammen med SMS-løsningen i det skoleadministrative programmet Visma Flyt Skole.