Fareskilt

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran og Lunner kommuner

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran og Lunner kommuner er under revisjon.

Gran og Lunner kommuner har igangsatt arbeidet med å revidere Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Gran og Lunner kommuner. Denne skal erstatte ROS-analysen som ble vedtatt i 2012 og som den gang var for alle tre Hadelandskommunene.

Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:

 • gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunene, og hvordan de påvirker kommunene
 • avdekke sårbarhet og gjensidige avhengigheter
 • foreslå tiltak for hvordan riskiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres
 • go planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Brann- og Beredskapsrådgiver 1, Magne Eikanger, er leid inn til å lede dette arbeidet for kommunene. Fra kommunes side et det oppnevnt ei tverrfaglig prosjektgruppe som består av representanter fra begge kommunene og som representerer følgende områder: oppvekst, helse og omsorg, teknisk, brann og redning, arealplanlegging og administrasjon. Det foreligger en veiledning for risiko- og sårbarhetsanalyse. Den finner du her dersom du vil lese mer om dette.

Så langt i arbeidet har vi kommet fram til følgende hovedgrupper av hendelser som skal anaylseres:

 • Naturhendelser
 • Svikt i kritisk infrastruktur
 • Epidemier og helseberedskap
 • Store ulykker og masseskader
 • Atomulykker og radioaktiv stråling
 • Akutt forurensing
 • Viljestyrte hendelser
 • Andre uønskede hendelser.

Arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen skal være ferdig i løpet av juni måned. Kommunestyret skal godkjenne risiko- og sårbarhetsanalysen. Dette vil tidligst kunne skje i kommunestyrets møte 7. september.

Dersom du har kommentarer eller spørsmål til dette, kan du hendvende du sende skriftlig til Lunner kommune, post@lunner.kommune.no eller Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa. Merk henvendelsen: 16/265. Frist for å komme med innspill: 24. mai 2017.