WMS-kart hos Norkart

Vi skal forhandle utbyggingsavtaler

Etter bestemmelsene i plan og bygningsloven varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler knyttet til gjennomføring av reguleringsplaner for Bureiservegen, Solheimstorget og Hadelandsparken Vest.

I tilknytning til reguleringsplaner av prosjekter som inkluderer infrastruktur som veg, vann og avløp er det vanlig å gjennomføre forhandlinger om utbyggingsavtaler. Det vil bli gjennomført forhandlinger knyttet til gjennomføring av følgende reguleringsplaner:

  • Bureiservegen. Dette planområdet ligger mellom Kongevegen og Bureiservegen sør for fv. 5 Korsrudlinna. Planområdet er på ca. 42 dekar og planelgges for bygging av inntil 30 boenheter. Aktuelle tema i utbyggingsavtalen kan være vann (herunder brannvann), avløp og veg.
  • Solheimstorget. Området ligger på sørsiden av vegkrysset mellom Kongevegen og Korsrudlinna.Det ble vedtatt reguleringsplan for dette området i 2009, men det kan være at utbygger fremmer forslag om endringer i denne reguleringsplanen. Området er i dag regulert for 12 boenheter. Aktuelle tema i utbyggingsavtalen kan være vann (herunder brannvann), avløp og veg.
  • Hadelandsparken Vest. Dette området ligger langs Hadelandsvegen sør for fotballbanen på Grua. Kommunen har foreløpig ikke mottatt forslag til detaljregulering av dette området. Det er planlagt bygd ut med seksmannsboliger. Aktuelle tema i utbyggingsavtalen vil være veg, gang- og sykkelveg, vann og avløp.

Det er delegert til rådmannen å framforhandle utbyggingsavtaler. Framforhandlede utbyggingsavtaler vil bli bekjentgjort i 30 dager. De som ønsker det kan i denne perioden sende sine merknader til kommunen. Deretter skal avtalen legges fram for kommunestyret for godkjenning. Etter vedtak i kommunestyret har avtalen gyldighet og blir offentliggjort på kommunens hjemmeside.