Bratholt

Detaljregulering av to hyttefelt ved Gammelsetra på Mylla

Offentlig ettersyn Bratholt Skog felt I og Bratholt Skog felt II - Frist for merknader er 30. juni 2017

Lunner kommunestyre har lagt to reguleringsplaner for hyttefelt på Mylla ut til offentlig ettersyn. Disse er "detaljregulering for Bratholt Skog felt I" og "detaljregulering for Bratholt Skog felt II."

Plandokumentene finner du her:

Bratholt Skog felt I: Planbeskrivelse Planbestemmelse  Plankart  Risiko- og sårbarhetsanalyse  møteprotokoll  Utslippssøknad

Bratholt Skog felt II: Planbeskrivelse  Planbestemmelser  Plankart  Risiko- og sårbarhetsanalyse møteprotokoll  Naturmangfoldrapport  Utslippssøknad