Norstrandkollen

Utbyggingsavtale Nordstrandkollen Skidestinasjon - har du kommentarer?

Du kan gi dine kommentarer til dette forslaget til utbyggingsavtale innen 13. juni 2017.

Forslag til utbyggingsavtaler skal i henhold til plan- og bygningsloven § 17 - 4 legges ut til offentlig ettersyn.

Kommunestyret godkjente i sitt møte 8. september 2016 utbyggingsavtale mellom Kjell Kjørven og Lunner kommune. Avtalen skulle danne grunnlag for realisering av reguleringsplan for Nordstrandkollen Skidestinasjon. Utbyggingsavtalen som nå legges ut på høring, er en tilleggsavtale til denne utbyggingsavtalen. Formålet med denne tilleggsavtalen er å sikre at høydebasseng og pumpestasjon ved Nordstrandkollen dimensjoneres slik at det kan inngå i det kommunale vannforsyningsnettet og forsyne øvre del av Grua. Utbyggingsavtalen inneholder også bestemmelser knyttet til merverdiavgift.

Du kan lese forslag til utbyggingsavtale mellom Kjell Kjørven og Lunner kommune her.

Merknader til utbyggingsavtalen må sendes skriftlig til Lunner kommune, e-post post@lunner.kommune.no eller til Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa.

Høringsuttalelser må være oss i hende seinest 13. juni 2017.