Volla

Kommunestyret har vedtatt planendring av ny riksveg 4 Roa-Gran grense


Kommunestyret sluttebehandlet endring av detaljregulering for rv4 parsell Roa-Gran grense i sitt møte 13. juni (sak 73/19.

Endringene innebærer bla at to overgangsbruer over ny rv4 ikke bygges (Sand og Volla) og at det bygges ny avkjørsel og  trase for Møllevegen i Oppdalslinna og for Brennbekkvegen i Flågenvegen. I tillegg endres planavgrensningen flere steder bla i Flågenvegen hvor nytt kryss med  Brennbekkvegen og bolighusa nederst mot veganlegget blir liggende innafor planen. 

Plankartene finner du her: Norde del av traseen   Søndre del av traseen 

Planbestemmelsene   Møteprotokoll