Nyhetsoversikt

Munnbind og penger

Kommunen skal fordele nær 2 millioner kroner

Kompensasjonsordning for lokale bedrifter i Lunner - søknadsfrist utvidet til 19. april

Dersom bedriften din har vært rammet økonomisk av smitteverntiltak, og har fallt utenom statlige støtteordninger, kan dere nå søke om støtte fra den kommunale kompensasjonsordningen. Lunner har fått nesten 2 millioner til å hjelpe lokale bedrifter. 


Stortinget vedtok 23. februar 2021 å bevilge midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak. Lunner kommune har fått tildelt 1 935 230 kroner som vi står ganske fritt til å fordele. Noen bransjer er ekstra hardt rammet, og disse vil prioriteres i denne tildelingsrunden, som har søknadsfrist 19. april. NB! FRISTEN ER UTVIDET FRA 12. APRIL TIL 19. APRIL,  ETTER AT ENKELTE HAR MELDT OM TEKNISKE UTFORDRINGER MED SKJEMALØSNINGEN.

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg, og har også til hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen.

Hvem kan søke?

Alle næringsvirksomheter i Lunner kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak. Følgende bransjer og deres underleverandører prioriteres:

• Servering

• Arrangement

• Varehandel

• Treningssentre

Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Hvordan søker du?

Bedriften søker gjennom å fylle ut et skjema. Der må dere bekrefte at bedriften oppfyller kriteriene, og fortelle så godt som mulig om hvorfor bedriften trenger støtten. Du vil også bli bedt om å laste opp dokumentasjon som underbygger søknaden. I tillegg til skatteattest, kan du laste opp dokumentasjon som sannsynliggjør behovet for støtte. Dette kan være dokumenter som regnskapsrapporter, uttallelser fra banken, revisor eller liknende. Søknaden står sterkere hvis du kan dokumentere behovet godt. 

Søknad sendes via skjema som du finner HER

Hva kan du søke om?

Det er ikke satt en øvre eller nedre ramme for søknaden. Midlene vil bli fordelt mellom alle berettigede søkere etter en vurdering av behov. Hvis det totale beløpet vi får søknader om overstiger rammen, vil det beløp dere få kunne bli lavere enn dere søker om. Man kan derfor ikke regne med at støtten vil kompensere fullt ut for alle tap i forbindelse med koronatiltak. Støtten skal bidra til at aktivitet kan videreføres og arbeidsplasser bevares. Støtten er å anse som et driftstilskudd, men regnes ikke som omsetning når du søker på den nasjonale kompensasjonsordningen.

Hvordan fordeles midlene?

Tilskuddsordningen vil administreres av Hadelandshagen, på vegne av Lunner kommune. Hadelandshagen har under hele pandemien bistått lokalt næringsliv med råd og bistand til å søke økonomisk støtte, og har god kjennskap til situasjonen i næringslivet vårt. Hadelandshagen vil levere innstilling til administrasjonen i Lunner kommune, som beslutter endelig tildeling via en komité bestående av kommunedirektør, ordfører, næringsrådgiver, kommunalsjef for strategi og samfunn, leder i Lunner næringsforening og daglig leder i Hadelandshagen. Formannsskapet har delegert ansvaret til kommunedirektøren for å sikre at støtten kan ytes raskt og effektivt.

Støtte gis i samsvar med statsstøtteregelverket for bagatellmessig støtte.

Utmålingen gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Tilskuddene vil variere fra anslagsvis kr 10 000 til kr 500 000, men vi har ikke satt noen grense for søknadsbeløp. Utmålingen vil bli sjablongmessig, og det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Kontakt

Hadelandshagen vil bistå Lunner kommune med administrasjon av søknadsprosessen. Dersom du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen kontakt:

Dagfinn Edvardsen, daglig leder i Hadelandshagen:

dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

Tlf: 90889767

Eller

Torstein Brandrud, næringsrådgiver i Lunner kommune:

Torstein.brandrud@lunner.kommune.no

Tlf: 91166607

 

For mer informasjon om denne kompensasjonsordningen - les her