Logo Konfliktrådet

Konfliktrådet

BOKMÅL:

INFORMASJON OM KONFLIKTRÅDET.

Beskrivelse av konfliktrådet

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling i sivile saker og straffesaker. Målet er at partene selv skal finne frem til en løsning og en avtale ved hjelp av en nøytral mekler. Alle ansatte og meklere er nøytrale, og har taushetsplikt, og skal legge best mulig til rette for at alle parter får bearbeidet følelsene sine rundt konflikten, og dermed kan legge det ubehagelige bak seg.

Oppdatert 06.05.2014


Få mennesker går gjennom livet uten noen former for konflikter. Noen konflikter blir imidlertid så store at de ikke kan løses på egenhånd. Nabokonflikten som ligger der og kverner i bakhodet, anmeldelsen for vold på fest som ble forkynt av den lokale lensmannen i går. Eller tyveriet du ble fersket for på Cubus, råningen med den gamle Volvoen din som skremte ungene i barnehagen - eksemplene er mange.

Politiet kan henvise straffesaker til konfliktrådet dersom påtaleansvarlig finner saken egnet, og partene samtykker. En straffesak er der et forhold er anmeldt, og påtalemyndigheten finner forholdet straffbart. Er gjerningspersonen under 15 år henvises saken som en sivil sak. Privatpersoner og offentlige instanser kan også melde inn sivile saker, selv om disse ikke er anmeldt til politiet.

I alle tilfeller kreves partenes samtykke, samt at partene møter. En kan ha med seg støttepersoner i møtet, men kan ikke få bistand fra advokat eller annen fullmektig. Partene i sivile saker kan avtale angrefrist seg i mellom, mens i straffesaker er denne på en uke.

Pris for tjenesten

Mekling i konfliktrådet er gratis.

Konfliktrådet i Oppland administrerer alle kommunene i Oppland, med unntak av Jevnaker som ligger under Konfliktrådet i Buskerud. Ta gjerne kontakt for spørsmål, eller om du har en sak du ønsker meklet.

Regelverk – lover og forskrifter

Relevant regelverk er konfliktrådsloven (lov av 15.03.1991 nr. 3) og forskrift om mekling i konfliktråd (FOR-1992-08-13-620). Fra 1.7.14 innføres ungdomsstraff i straffelovens § 28c, og denne skal gjennomføres av konfliktrådene.

Ungdom

Konfliktrådet har lenge hatt fokus på ungdom, og domstolene har kunne idømme reaksjoner som for eksempel påtaleunnlatelse med vilkår om mekling i konfliktråd, eller betinget fengsel med vilkår om oppfølging fra konfliktrådet. Fra 01.07.14 innføres straffereaksjonen ungdomsstraff. Dette er et alternativ til ubetinget fengsel og samfunnsstraff der handlingene er begått når ungdommen er mellom 15 og 18 år. Straffen idømmes av domstolene, men koordineres og gjennomføres med konfliktrådet i spissen. Straffen er individuell, og gjennomføres i samarbeid med ungdommens hjemkommune.

Veiledning – kontakt

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.konfliktraadet.no eller søk opp «Konfliktrådet» på Facebook.

Du kan kontakte oss for mer informasjon, besøksadresse er Storgata 14 på Gjøvik. Vi kan ellers kontaktes pr. e-post (oppland@konfliktraadet.no), post (pb. 1281 Gjøvik Postkontor, 2806 Gjøvik) eller på telefon 22 77 72 10.

På kontoret jobber pr. 01.04.14 Grete Stabekk (konfliktrådsleder), Anette Holt Sagvold (rådgiver) og Gunhild Skaar (ungdomskoordinator).