2015 - 2019

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har tilsyn med kommunens forvaltning på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget er lovpålagt (kommuneloven § 77). 


Medlemmer

Medlemmer:
Tove Brorson (V), Leder
Kai Roar Dahl (H), Nestleder
Hege Heiberg (SP)
Terje Vestby (AP)
Synnøve Lohne-Knudsen (H)

Varamedlemmer A/SP/SV/R/MDG:
1. Anne Berit Kolstad (MDG)
2. Hans L. Strømnæs (AP)
3. Gro Inger Maurtvedt (SP)

Varamedlemmer H/V/FRP
1. Jarle Krakk (H)
2. Maren Hurum (V)
3. Sten Erik Holljen (FRP)

Kontrollutvalgets sekretær Kjetil Solbrækken: kjetil@kontrollutvalget.no
 

Møtedokumenter

Møtedato Innkalling Protokoll
14.01.2019 Innkalling Protokoll
06.02.2019 Innkalling Protokoll
29.03.2019 Innkalling

Protokoll

08.05.2019

Innkalling

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Protokoll
05.06.19 Innkalling Protokoll

 


 

 

 

 

Ansvar og oppgaver

Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar fremgår av kommunelovens § 77 med tilhørende forskrift for kontrollutvalg.

Kontrollutvalgets overordnede målsetting kan formuleres som ”å bidra til å skape tillit til forvaltningen”.


I forskrift om kontrollutvalg (§ 4) er utvalgets alminnelige oppgaver formulert slik:

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller

fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder å påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.


I tillegg fremgår det av lovverket at:

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.


Kontrollutvalgets tilsynsoppgaver deles inn i:

  • Regnskapsrevisjon
  • Forvaltningsrevisjon
  • Selskapskontroll

Kommunal- og regionaldepartementet utga i 2011 en veileder om kontrollutvalg; Kontrollutvalgsboken.