banner

Siden oppdateres løpende - sist oppdatert 21.01.2022 klokken 14.30

Koronainformasjon for Lunner kommune

knapp_smittestatus.jpg knapp_koronatest.jpg knapp_vaksinering.jpg knapp_kontakt_oss.jpg knapp_english.jpg knapp_tiltak.jpgknapp_book_test.jpg knapp_vaksinetime.jpg registrer test.jpg

   
Har du spørsmål om korona?  

Har du spørsmål om korona, ta kontakt med koronatelefonen på 911 10 580 - tastevalg 3, mellom 09.00 og 12.00 mandag, onsdag og torsdag. Du kan også sende en e-post til koronateamet@lunner.kommune.no.

Følg med på www.fhi.no for oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet om korona-pandemien. Her finner du råd, informasjon om situasjonen i Norge og verden, og veiledere for ulike bransjer.

Regjeringen.no - koronasituasjonen
Helsenorge.no - koronavirus


Status i Lunner kommune per 21.01.2022

Koronastatus

Forventer en smitteøkning - Les mer her

Skolene i Lunner til gult nivå - Les mer her

Regjeringen letter på koronatiltakene - Les mer her

Status antall

Aktivt smittede under oppfølging:

106

Antall smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene

1059 (Oslo: 4160)

Trend

Stigende

Innlagte på sykehus

0

Døde

1

Totalt påvist siden pandemien startet

706

Siste tilfelle

21.01.2022

Status historikk fra 31.10.2020

Vi tester stadig flere, i tråd med rådene om at det skal være lav terskel for å teste seg. 

Statusen oppdateres ikke kontinuerlig, men vi forsøker å oppdatere daglig, og merker alle oppdateringer med tidsstempel. Ofte oppdateres tallene på kvelden eller tidlig neste dag. Dette er fordi testresultater ofte kommer sent på dagen og vi prioriterer rask smittesporing og -oppfølging med direkte kontakt med alle som er berørt.  

Vi gjør oppmerksom på at vi benytter en annen standard for "aktivt smittede" enn for eksempel VG. Vi teller smittede i isolasjon og oppfølging, som er siste 10 dager. VG benytter smittede siste 14 dager. Det gjør at det kan være forskjell på våre tall og VGs tall. Samtidig bruker vi smittede per 100 000 innbyggere siste 14 dager for å vise smittetrykk sammenliknet med Oslo som referanse. Vi får tall rett fra smittesporingsteamet, mens andre eksterne medier henter tall fra sentrale register. Her kan det også være forskjeller. 

Det vil også være litt forsinkelse i tallene du finner her, i forhold til rapporter i nyheter. Vi melder ofte fra om positive hurtigtester, mens registrene vi refererer her kun er bekreftede og innrapporterte tilfeller ved ordinær PCR-test. 

Råd og regler i Lunner kommune

Lokale tiltak i Lunner

Skolene, barnehagene, SFO og Voksenopplæringen skal være på gult nivå i henhold til trafikklysmodellen i uke 3, fra 17. januar til 23. januar. En ny vurdering på tiltaksnivå blir gjort i uke 3.

Dette er de nasjonale tiltakene

Gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar.

Generelle smittevernråd

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner deg
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Avstand og sosial kontakt

 • Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
 • Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
 • Alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett
 • Anbefaling om å redusere antall nærkontakter, men ikke isoler deg
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.
 • Barnehagebarn og barneskoleelever (egen kohort) er unntatt fra anbefalingen om antallsbegrensning
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære
 • Anbefaling om å treffe andre utendørs når det er mulig
 • Anbefaling om å unngå håndhilsning
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, herunder være spesielt forsiktige med, eller unngå: store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte. Denne gruppen bør likevel ikke isolere seg. Det er viktig med noe sosial kontakt
 • Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted.
 • Organisert idretts og fritidsaktiviteter
 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Barnehager, skoler og SFO

 • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO.
 • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler
 • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
 • Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
 • Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.
 • Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.

Høyere utdanning

 • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.
 • Forbehold om at generelle smittevernråd følges: lufting, avstand og være hjemme ved symptomer.
 • Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter og det bør være enkel tilgang til tester på campus.
 • Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.
 • For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser, og kravene i smittevernfaglig forsvarlig drift.

Arbeidsliv

 • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
 • Anbefaling om 1 meters avstand
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

Arrangementer og sammenkomster

 • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
 • Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:

 • Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
 • Utendørs: Maks 50 personer.
 • Munnbindpåbud for publikum innendørs.

Offentlige arrangementer innendørs:

 • Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
 • Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
 • Munnbindpåbud for publikum.
 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.
 • Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Kollektivtransport

 • Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel.
 • Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1 meters avstand.
 • I taxi er det påbud om bruk av munnbind for både passasjer og sjåfør.

Serveringssteder

 • Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet.
 • Skjenking skal skje ved bordene.
 • Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.
 • Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Karantene og testing

 • Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
 • I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.
 • Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg. 

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller og liknende kan holde åpent for maks 20 personer ved innendørs gruppetrening.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, bowlinghaller, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør overholdes for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.

Innreise – ankomst Norge

 • Alle reisende må i utgangspunktet registrere seg før ankomst til Norge.
 • Alle reisende må i utgangspunktet teste seg ved ankomst Norge.
 • Reisende som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, må i utgangspunktet i tillegg teste seg før avreise til Norge.
 • Reisende som ankommer fra et land med karanteneplikt og som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, må i utgangspunktet i innreisekarantene.

 

Testing

Ved symptomer bør det være lav terskel for å teste seg for covid-19, også for vaksinerte.

Bør eller skal du ta en koronatest?

 1. Ved symptomer
  ​​Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Dette gjelder også vaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 for mer enn 3 måneder siden, som kan få milde symptomer ved covid-19.
   
 2. Ved kjent eksponering
  Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære
  Øvrige nærkontakter
  Ved symptomer: Personer som får varsel i «Smittestopp».
   
 3. Annen screening etter smittevernfaglig vuderinger
  I enkelte helseinstitusjoner etter lokal vurdering.
  Jevnlig testing i enkelte miljøer.
   
 4. Ved innreise
  Se Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge
   
 5. Alle som selv mistenker at de er smittet av korona

Les utfyllende om hvem som bør testes hos FHI.

Hurtigtester

På servicetorget hos Lunner rådhus kan man hente gratis hurtigtest (man - fre 8.30-15.00), dersom man er i en av de følgende gruppene:

 • Man har symptomer på covid-19
 • Man er nærkontakt av en som er smittet med covid-19
 • Smittesporingsteamet har bedt deg om å gjennomføre et testregime

Dersom det er smitte ved skoler og barnehager i kommunen, så vil det bli gjennomført målrettet testing mot trinn og grupper. Barn vil da få sendt med hurtigtester hjem fra skolen / barnehagen.

Hurtigtestene ikke tåler minusgrader, siden de inneholder væske som kan fryse og krystallisere seg. Testene skal oppbevares mellom 2 og 30 grader celsius. 

PCR-test

PCR-testing skjer ved nødetatsbygget i Gran på hverdager. Det er ikke drop in – du må bestille time på forhånd.

Du kan bestille time for test på nett her. Du kan bestille til neste dag og en uke fram i tid.

Du kan også ringe for å bestille koronatest på 911 10 580 - tastevalg 1, mellom klokka 10.00 og 17.00 for å bestille time.

Testen er gratis.


Har du spørsmål?

For råd og veiledning kan du ringe koronatelefonen på 911 10 580 - tastevalg 3, mellom kl. 09.00 og 12.00 mandag, onsdag og torsdag. Du kan også sende e-post til koronateamet@lunner.kommune.no

Trenger du annen legehjelp på kveldstid, ring legevaktens vanlige telefonnummer 116 117. For akutt hjelp, ring 113.

 

Smittesporing - Hvem ringer?

Ringer det et ukjent mobilnummer til deg? Ta telefonen! Det kan være smittesporingsteamet fra kommunen. Vi ringer ikke fra et bestemt nummer, men ulike mobilnumre. Tar du ikke telefonen, sender vi deg en sms i tillegg.

 

 

Karantene og isolasjon

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om karantene og isolasjon - Les mer her. 

 

Hva gjør du etter å ha testet positiv på hurtigtest?

Når du har testet deg hjemme med en hurtigtest og fått påvist covid-19 er det disse tre tingene du starter med.

Hva gjør du dersom du får en positiv hurtigtest?

Slik registrere du positiv hurtigtest selv:

 • Logg inn med BankID (ID-porten).
 • Velg «Registrer deg» eller «Registrer et barn» 
 • Fyll inn informasjon
 • Velg «Send inn»
 • Dersom flere i familien eller husstanden har testet positivt, gjør du samme operasjon flere ganger. Ett skjema per person.

Smittesporingsteamet vil ta kontakt med deg, følge deg gjennom isolasjonstiden og vil gi konkrete råd i forhold til gjeldende regler og din situasjon. 

Besøksrutiner ved Lunner helse- og omsorgssenter

Grunnet økt smittetrykk i kommunen og ønske om å beskytte de sårbare pasientene og beboere på sykehjemmet anbefaler kommunelegen bruk av munnbind for alle besøkende uavhengig av egen vaksinasjonsstatus.
 

Rutiner for besøk

Det er ulike regler for besøkende til beboere som er fullvaksinert og til pasienter på korttid som ikke er vaksinert. Besøk må gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler:

 • Vi anbefaler at alle besøkende benytter munnbind under hele besøket
 • Vi oppfordrer til at alle besøkende holder god avstand til ansatte og andre beboere, minst en meter
 • Det er ikke lenger nødvendig at besøkende må skrive seg inn i besøksloggen
 • Vi oppfordrer til at besøket skal foregå på beboer/pasientrom og at fellesområder unngås. Om fellesområdert benyttes bør avstand, 1 meter opprettholdes til andre beboere og ansatte.
   

Generelle regler for alle besøk

Det er viktig at alle følger alminnelige smittevernregler om håndhygiene og om å holde avstand. Det gjelder for alle som kommer på besøk på institusjonen, ute eller inne.

Ved sykehjemmet har vi følgende besøkstider: 

kl. 11.00 - 14.00

kl. 16.00 - 19.00


Telefontid:

kl. 11.00 - 14.00

kl. 16.00 - 19.00


Under besøket

 • Husk å vaske hendene. Det er spritdispensere tilgjengelig ved hovedinnganger, eller bruk vask på besøkstoalett
 • Vi anbefaler alle besøkende å bruk munnbind under hele besøket, uavhengig av egen vaksinasjonsstatus.
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem. 
 • Besøkende er velkommen til å ta med kake/annenservering. Vi ber imidlertid om at du selv tar med engangskopper og engangstallerkner. Det vil ikke være servering til pårørende i avdelingene. Slik reduserer vi faren for smitte til vårt personale. Hvis du har med mat bør alle vaske hendene før dere spiser.
 • Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Du kan bruke pasient/beboers toalett eller et merket besøkstoalett når du er på besøk.


Etter besøket

Husk å vaske hendene. Det er spritdispensere tilgjengelig ved hovedinnganger, eller bruk vask på besøkstoalett
Hvis du får påvist covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk. Informer også institusjonen du har besøkt så raskt som mulig. Dette gjøres per telefon, også utenom telefontid.

 

Besøk ut av sykehjemmet

Beboere som skal på besøk utenfor sykehjemmet, bør følge gjeldende forskrifter, samt nasjonale og lokale smittevernråd. Husk håndhygiene når man forlater og kommer tilbake til sykehjemmet. Dette gjelder både besøkende og beboer.


Du kan ikke komme på besøk

 • Hvis du er syk, selv om du er testet negativ for covid-19.
 • Hvis du er nærkontakt til smittet

Besøksrutinene vil bli vurdert fortløpende, etter anbefalinger og føringer fra kommuneoverlege og Folkehelseinstituttet.

Vi oppfordrer alle til å følge gjeldene smittevernsrutiner/anbefalinger i den kommunen man bor.  Er du usikker, ring gjerne til avdelingen på tlf. 905 00 630

Les mer her - rutiner for besøk

Corona Information in other languages

Status in Lunner

The latest cases of Covid-19 discovered in Lunner were on the 10th of January. 

Lunner kommune are currently following the national guidelines and rules. You can read about them here. 

Actively infected and being followed up: 44
Number of infected per 100 000 citizens last 14 days 871,8 (Oslo: 2613)
Trend Increasing
Hospitalised 0
Deaths 1
Infected since start of the corona pandemic 630
Latest case 10.01.2021

 

Corona information from the Government

Are you looking for informaton about the coronavirus in different languages. Press conferences, news and press releases, and information from the Government in several languages.

English – Engelsk
Polski – Polish – Polsk
Soomaali – Somali – Somalisk
ﺍﻟﹿﻌﹷﺮﹶﺑﻴﹽﺔ – Arabic – Arabisk
Español – Spanish – Spansk
Deutsch – German – Tysk
Français – French – Fransk
ትግርኛ - Tigrinya - Tigrinja

Get tested even when you experience mild symptoms of fever, coughing or loss of taste or smell. Contact our corona hot-line on 911 10 580 for councelling and appointment for testing. 

Information in english about vaccination in Lunner  - click here and locate seperate section

For more information about the coronavirus in English visit: 

Norwegian institute of public health(Folkehelseinstituttet).

Helsenorge.no has information in several languages.

Here is information about home quarantine and home isolation in several languages.

For questions regarding non-medical issues connected to the corona pandemic, contact Lunner by phone at 61 32 40 00 (weekdays 8:30 - 15:00) or email at post@lunner.kommune.no.