Nyhetsoversikt

Monsrudvika

Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Monsrudvika

Etter bestemmelsene i plan og bygningsloven varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til gjennomføring av reguleringsplan for Monsrudvika.

Avtalen forhandles mellom Lunner Almenning (912 427 730)  og Lunner kommune.


I tilknytning til gjennomføring av reguleringsplan som inkluderer infrastruktur som veg, vann og avløp er det vanlig å gjennomføre forhandlinger om utbyggingsavtale.

Det vil nå bli gjennomført forhandlinger knyttet til gjennomføring av detaljreguleringsplan for Monsrudvika.

Det er delegert til kommunedirektøren å framforhandle utbyggingsavtaler. Fremforhandlede avtaler vil bli kunngjort i 30 dager på kommunens hjemmeside. De som ønsker kan i denne perioden sende sine bemerkninger til kommunen.  Deretter skal avtalen legges fram for kommunestyret for godkjenning. Etter vedtak her vil avtalen bli signert av begge parter og er deretter gyldig. Gyldig avtale blir kunngjort.