Lunner helse- og omsorgssenter

Vannebos veg 151, 2743 Harestua

Lunner helse- og omsorgssenter

Lunner helse- og omsorgssenter (LHOS) består av institusjonsplasser, omsorgsboliger, hjemmetjeneste, dagsenter, institusjonskjøkken og eldresenter (Bergo). Senteret ligger sentralt plassert på Harestua.


Bygget skal tilby en trygg ramme for beboere og brukere. Senteret har også en offentlig del med velværetjenester som frisør og fotpleie, og en romslig kafe for beboere, pårørende og gjester. Det skal være et hyggelig sted for besøkende og en funksjonell arbeidsplass for de ansatte.

Det er dagligvarebutikk og blomsterhandel i umiddelbar nærhet. I tillegg er det skoler og barnehager i nærheten. Helse- og omsorgssenteret er nybygget i 2020.

Til sammen er bygget på ca. 9000 m2. Det er romslige og tilpassede utearelaer og store lyse fellesarealer. Det er 48 institusjonrom med eget bad, hvorav 16 plasser er langtidsplasser spesielt tilpasset personer med kognitiv svikt og demenssykdom. 16 plasser er langtidsplasser for somatikk og 8 plasser er kortidsplasser. I tillegg er det 8 plasser som er avhold smitteberedskap for kommunen med tanke på Covid 19. Dagsentertilbud har vi 5 dager per uke på LOS, og eldresenteret Bergo er åpent en dag per uke (torsdager). Det er ca. 150 ansatte ved LHOS.

Besøk avtales på telefon 905 00 630 dagen før. Se egne besøksrutiner.

Sykehjemslege er på bygget fire dager i uken. Fysioterapi- og ergoterapitjeneste har også tilhold i senteret.

Vårt kjøkken tilbyr også middagsmat til hjemmeboende, etter vedtak.