dragehode_-foto-jon-markussen

Nå kan du søke om tilskudd for å ta vare på natur og miljø

For å stimulere til at privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører kan bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv.

Søknadsfristen er 15. januar.


Du kan for eksempel søke om støtte for å ta vare på truede arter og naturtyper, pollinerende insekter, kulturlandskap, vassdrag, fisk, lokale vilttiltak og tiltak mot fremmede arter mv. Du kan lese mere om tilskuddet på hjemmesidene til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/tilskudd/2020/01/na-kan-du-soke-om-tilskudd-for-a-ta-vare-pa-natur-og-miljo/