Roa sør

Oppdadert juli 2020

Næringsarealer i Lunner kommune

Det er i dag ferdig regulerte næringsarealer både på Harestua, Grua og Roa. Arealene eies av private grunneiere. Kommunen eier et mindre areale regulert til næringsformål på Roa. Ta kontakt med næringsrådgiveren vedrørende næringstomter i kommunen.


Harestua Næringspark - Stubbengmoen og Tangenmoen

 Harestua Næringspark Stubbengmoen

Lunner Almenning har utviklet rundt 200 dekar til varierte næringsformål på begge sider av riksvei 4, ved avkjøringen til Harestua. Tangenmoen, vest for riksvegen, har etableringer på alle tomter - noen er ferdige og noen er under utvikling. Her finnes det også muligheter for å leie lokaler i nye næringsbygg. Lunner Almenning er i gang med opparbeidelse og salg av tomter på Stubbengmoen, som ligger øst for riksvei 4. Totalt er Stubbengmoen et 120 dekar stort område regulert til næring med god insfrastruktur og synlighet, nordøst for rundkjøringen.

For mer informasjon - se her!

Hadelandsparken på Grua

Rett sørvest for Gruatunnellen er det avsatt og regulert et større område for næringstomter, blant annet et veiserviceanlegg. Området er regulert til bensinstasjon, forretning, kontor og lager. 

Hadelandsparken

For mer informasjon, kontakt Håkon Kristiansen i Grua Invest.

Roa Nord
I nordre del av Roa er det i områdereguleringsplanen avsatt et større areale med sentrumsformål når Rv4 blir flyttet. Dette ansees som et svært attraktivt område. Store aktører har uttrykt interesse for å bygge et større veiserviceanlegg i ved ny kryssløsning Rv4/E16 og det planlegges i tillegg å etablere kollektivterminal i samme område.

For mer informasjon, kontakt næringsrådgiver i Lunner kommune Torstein Brandrud på mail eller på telefon 91166607.

Roa Sør
I søndre del av Roa er det ferdigregulert et større område med næringsformål. Deler av området er ikke utviklet med nødvendig infrastuktur. 

For mer informasjon, kontakt næringsrådgiver i Lunner kommune Torstein Brandrud på mail eller på telefon 91166607.

Stryken

Helt sør i kommunen, langs riksvei 4, er det regulert et større område til næringsformål. Området ligger mellom Hadeland pukkverk og Statens vegvesens kontrollstasjon på Varpet. Området er på 580 dekar, og ligger meget sentralt og likevel usjenert til helt inntil riksvei 4.  Stryken næringsområde

For mer informasjon, kontakt næringsrådgiver i Lunner kommune Torstein Brandrud på mail eller på telefon 91166607.