Barn i ring holder hender

Søknadsfrist 13. desember 2019

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

Lag, foreninger, offentlige instanser og private aktører i Lunner kan søke nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)


Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Tilskuddene rettes mot barn og ungdom og gjelder tiltak innen kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter tilskuddsordningen, og for 2020 er det 310 mill. kr til fordeling.


Søknadsskjema

Søk her fra 22. november

Søknadsfrist: Fredag 13. desember 2019

NB! Søknaden skal ikke sendes til Lunner kommune, men via det elektroniske skjemaet ovenfor. 


Du kan søke om tilskudd til tiltak som:

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer


Kontaktperson

Rapport og regnskap sendes på e-post til post@lunner.kommune.no innen 1. april 2021. Har du spørsmål, kontakt kommunalsjef May Birgit Kjeverud  tlf. 915 22 592 eller e-post: mabk@lunner.kommune.no

Ytterligere informasjon om tilskuddsordningen og hvordan søke finner du her.