Barn i ring holder hender

Søknadsfrist 10. desember 2018

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - søknad om støtte for 2019

Lag, foreninger, offentlige instanser og private aktører i Lunner kan søke nasjonalt tilskudd for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) Søknadsskjema er tilgjengelig senest 16. november.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. D

Tilskuddene rettes mot barn og ungdom og gjelder tiltak innen kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter tilskuddsordningen, og for 2019 er det 291,985 mill. kr til fordeling.

Søknadsskjema

Søk her fra 16. november

Søknadsfrist: Tirsdag 10. desember 2018

NB! Søknaden skal ikke sendes til Lunner kommune, men via det elektroniske skjemaet ovenfor. 

Du kan søke om tilskudd til tiltak som:

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

 

Rapport og regnskap sendes på e-post til post@lunner.kommune.no innen 1. april 2020. Har du spørsmål, kontakt kommunalsjef May Birgit Kjeverud  tlf. 61 32 42 24 / 915 22 592 eller e-post: mabk@lunner.kommune.no

Ytterligere informasjon om tilskuddsordningen og hvordan søke finner du her.