Sykepleier fra kommunens smittevernteam

Ny korona-forskrift er vedtatt i Lunner kommune

Tirsdag 10. november vedtok formannskapet i Lunner en ny lokal forskrift. Forskriften ble vedtatt videreført av kommunestyret i siste møte 16.desember. Denne forskriften inneholder råd og regler som skal bidra til å begrense spredningen av koronasmitte. 

Forskriften er publisert på lovdata.no. Forskriften gjelder fra nå og inntil videre. Vær oppmerksom på at det tar noen dager før endringer i forskriften blir synlige på lovdata.  


Her får du en oversikt over de nye tiltakene

Stenging av kultur- og fritidsaktiviteter innendørs (opphevet fra 4.12.2020)

Tillatt med organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge

Det er noen unntak fra regelen beskrevet ovenfor. Vi stenger ikke offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år.

Videre kan følgende virksomheter holdes åpent:

  • tros- og livsynshus
  • fritidsklubber for barn og ungdom
  • biblioteker
  • gallerier og annen utsalg av kunst
  • steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører

Regler for idrett, organisert trening og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter for voksne. 

(nytt fra 17.12.2020):  Forbudet gjelder ikke for utendørs aktiviteter med inntil 10 deltakere, der avstandskravet på èn meter kan overholdes.

Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer og lignende for barn og unge under 20 år.

Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres. Her er det viktig at en ikke samler andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten, og at en holder seg til det stedet der aktiviteten vanligvis gjennomføres.

Om arrangementer innendørs

Alle deltakere skal ha faste sitteplasser i arrangementer som foregår innendørs. Det er ikke tillatt å gjennomføre private eller offentlige innendørs arrangementer på offentlig sted med flere enn 20 deltakere til stede samtidig. Ved bisettelser og begravelser kan antallet deltakere ikke overstige 50.

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer hvor deltakerne ikke kan overholde avstandskravet på én meter. Beregningen av hvem som inngår i antallet deltakere følger nasjonale veiledere. For øvrig gjelder den nasjonale covid-19-forskriftens paragraf 13 kapittel 5.

Om private sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn ti personer til stede. Selv om antallet deltakere er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster i lokaler store nok til at alle deltakere kan holde én meter avstand til hverandre.

Dette forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de som er til stede er fra samme husstand.

Regler for serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder etter covid-19-forskriften.

Skjenking skal ikke skje etter klokka 22.00.

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer – dette gjelder ikke når en kun kjapt passerer andre.

Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha et system for å registrere kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger mener vi:

  • navn
  • telefonnummer
  • dato og tidspunkt for besøket
  • plassering i lokalet

Kontaktopplysningene skal ikke benyttes til andre formål enn sporing av covid-19-smitte. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til offentlige myndigheter med ansvar for smittesporing. Det er frivillig for gjestene å registrere seg, og det er ikke anledning til avvise gjester som ikke ønsker å bli registrert.

Vi i kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Begrensning for antall personer i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at kunder kan holdes minst to meters avstand til hverandre. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.

Hvis det blir nødvendig, må butikken/kjøpseneteret/utsalgsstedet ha vakthold for å sikre at kravet følges.

Regler for bruk av munnbind

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter når man ikke kan holde en meters avstand til andre mennesker enn de en bor med.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet eller der det er anvist fast sitteplass i tråd med nasjonale retningslinjer. For serveringssteder med skjenkebevilling, taxi og kollektivreisende gjelder plikten til bruk av munnbind.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende, i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under tolv år. Nasjonale helsemyndigheter anbefaler ikke at barn under tolv år bruker munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind. Les mer om dette på Helsenorges nettsider.

Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Unngå bruk av kollektivtransport

Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern følges. Det skal tas særlig hensyn til medreisende.

Dette er reglene for bruk av munnbind i kollektivtransporten: Munnbindet skal brukes ved trengsel og når du ikke kan holde en meter avstand til andre. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Det er påbud om bruk av munnbind i taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under tolv år, eller personer som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind.

Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Innbyggere og besøkende må følge karantenereglene

Innbyggere og besøkende i Lunner kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karanteneregler. Innbyggere i Lunner kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

Du kan lese mer om karantenereglene på vår informasjonsside om koronasituasjonen.

Økonomisk ansvar

Lunner kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

Hva skjer hvis du bryter forskriften?

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1.