Nyhetsoversikt

Roshov

Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for VA-anlegg på Roa sør

Lunner kommune har forhandlet om utbyggingsavtale med LP II Invest Roa AS (919 757 779) om etablering av VA-trase fra Roa stasjon til Hadelandsvegen, iht PBL §17-3 tredje ledd. Avtalen legges med dette ut på offentlig ettersyn.

 

 


Hovedtrekkene i avtalen er at utbygger skal opparbeide VA-traseen mens Lunner kommune skal bidra med VA-materiell. VA-traseen bidrar med tosidig vannforsyning og brannvanndekning i området. Formannskapet besluttet i møtet 9. juni å legge fremforhandlet avtale ut på offentlig ettersyn (FS 47/22). Etter bestemmelsene i PBL §17-4 legges fremforhandlet avtale ut på offentlig ettersyn i minst 30 dager. 

Du kan lese saksframlegg med forslag til utbyggingsavtale og vedlegg her. 

Høringsfristen er 1. august. Innspill sendes til Lunner kommune på post@lunner.kommune.no og merkes med saksnummer 22/1324.