Politiske møter


Møteplan 2019

Kontrollutvalget og møtedokumenter

Formannskapet
06.06.2019 kl. 08:30 - 15:30
Lunner rådhus, kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 06.06.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 06.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
67/2019 Referater og orienteringer formannskapet 2019 Vis (22) Vis Vis (5)
68/2019 57/131 Dispensasjon fra reguleringsplan for Roshov - Betongstasjon Vis (13) Vis Vis (1)
69/2019 Endring av detaljregulering for rv4 parsell Roa-Gran grense - merknads- og vedtaksbehandling Vis (11) Vis Vis (1)
70/2019 Detaljregulering for Monsrud kryssingsspor - Klagebehandling Vis (8) Vis Vis (5)
71/2019 Offentlig ettersyn - Detaljregulering for del av Lunner Østre, 23/4 Vis (16) Vis
72/2019 116/55 snr 2 - Klage på overtredelsesgebyr for ulovlig boenhet Vis (6) Vis Vis (1)
73/2019 Revisjon av visjon til kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2031 Vis Vis (14)
74/2019 Områdereguleringsplan for Roa - gjennomgang av arealformål Vis (1) Vis
75/2019 Årsrapport for Lunner kommune 2018 Vis (1) Vis Vis (2)
76/2019 Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 1.tertial 2019 Vis (2) Vis
77/2019 Anmodning om ettergivelse av renter på lån Vis (1) Vis
78/2019 Utlån til Lunner fotballklubb Vis
79/2019 Bostøtte: endringer i inntektsberegning og hvordan dette påvirker Lunner Vis
80/2019 Solobservatoriet forprosjekt fase 3 Vis
81/2019 Etterbruk av Lunner omsorgssenter - eiendom 0533-104/89 og 104/23 Vis (2) Vis Vis (4)