Politiske møter


Møteplan 2019

Kontrollutvalget og møtedokumenter

Kommunestyret
07.02.2019 kl. 16:30 - 22:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 07.02.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 07.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Referater og orienteringer kommunestyret 2019 Vis (10) Vis
2/2019 Detaljregulering for Søvold - Klagebehandling Vis (6) Vis Vis (5)
3/2019 Detaljregulering for Piperveien 2-4 - Merknads- og sluttbehandling Vis (7) Vis Vis (4)
4/2019 Utbyggingsavtale Piperveien 2-4 - Godkjenning av avtalen Vis (1) Vis Vis (1)
5/2019 Områdereguleringsplan for Østhagan - offentlig ettersyn og høring av vegnavn Vis (15) Vis Vis (3)
6/2019 Detaljregulering for Bureiservegen - Saksgang for å løse innsigelse Vis (8) Vis Vis (3)
7/2019 27/5 Klagebehandling - avslag på dispensasjonssøknad om etablering av hyttetomter i LNF. Vis (3) Vis Vis (3)
8/2019 Kapasitetsutvidelse Harestua skole P4a Vis (3) Vis Vis (4)
9/2019 Bosetting av flyktninger i 2019 Vis Vis (1)
10/2019 Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF for 2019 - 2023 - signering av avtale Vis (1) Vis Vis (1)
11/2019 Avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale) for sosialtjenesten i Lunner og Gran Vis (2) Vis Vis (1)
12/2019 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lunner kommune Vis (5) Vis Vis (1)
13/2019 Overordnet beredskapsplan for Lunner kommune Vis Vis (1)
14/2019 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Lunner kommune Vis (1) Vis Vis (1)
15/2019 Atomberedskapsplan for Lunner kommune Vis (1) Vis Vis (1)
16/2019 Prosessplan: Boligpolitisk handlingsplan 2020 - 2025 Vis Vis (1)