Nyhetsoversikt

Roa tettsted

Områderegulering for Roa tettsted - offentlig ettersyn til 28. februar 2021


Kommunestyret bestemte i møtet 17. desember å legge forslag til områderegulering for Roa ut til offentlig ettersyn.

Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for sentrumsutvikling på Frøystad/Sand og fortetting innenfor boligfeltene nær sentrum.

Det er et mål at sentrumsutviklingen skal bidra til økt bruk av sykkel og gange og at Vigga blir synlig og mer tilgjengelig som grønn korridor med turveg gjennom tettstedet.

Plandokumentene finner du her:

Møteprotokoll
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Referat regionalt planforum
Naturmiljørapport
Kulturminnerapport
Vannlinjeberegning
Forurensningsrapport
ROS-analyse
Gjeldende reguleringsplankart
Referat fra oppstartsmøtet
Fastsatt planprogram