Nyhetsoversikt

Plankart grua nord 2

Oppstart av planendring for reguleringsplan Grua nord

Reguleringsplan på Grua nord skal planendres for å blant annet tilrettelegge for carport i østre del av planområdet. Planområdet ligger nord for Grua stasjon langs Hadelandsvegen.


Formålet med planendringen er å tilrettelegge for en endret parkeringsløsning. Dette vil blant annet medføre endring i bestemmelse for parkering, og tilrettelegge for carporter som del av støyskjerm, samt endre nordre del av internvei f_SKV til BKS. 

Det ønskes å tilrettelegge for en bedre utnyttelse av planområdet der parkering legges til planområdets ytterkant. Parkeringsdekning reduseres, og det vil tillates overbygde parkeringsplasser (carporter) utenfor byggegrense. Formålet med denne endringen er at overbygde parkeringsplasser skal kunne inngå som støyskjerming mot jernbane og veg. Støyskjerm (symbol) tas ut av plankart og sikres i planens bestemmelser.

Planendringen vil medføre bedre uteoppholdsområder internt på planområdet, da den nordre internvegen (kjørevei) utgår. Planens bestemmelser vil tilrettelegge for kjørbar gangsti til boliger for å ivareta tilgjengelighet.  

Spørsmål eller innspill kan rettes til plankonsulent BAS Arkitekter AS ved Trine Mathea Skjeltorp innen 08.10.2021 på mail: trine@bas-ark.no 

Referat fra oppstartsmøtet

Søknad om planendring