Frøysligutua

Oppstart på utbyggingsavtale mellom Anders Oppen og Lunner kommune

Oppstart forhandling av utbyggingsavtale Frøisligutua

28.03.19 - 05.04.19

Etter bestemmelsene i plan og bygningsloven varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til gjennomføring av detaljregulering  av Frøisligutua , Gnr/bnr 59/1.

I tilknytning til reguleringsplaner av prosjekter som inkluderer infrastruktur som veg, vann og avløp er det vanlig å gjennomføre forhandlinger om utbyggingsavtaler.

Det er delegert til rådmannen å framforhandle disse avtalene. Fremforhandlede avtaler vil bli bekjentgjort i 30 dager. De som ønsker det kan i denne perioden sende sine merknader til kommunen. Deretter skal utbyggingsavtalen legges fram for kommunestyret til godkjenning. Etter vedtak i kommunestyret er avtalen gylkdig.  Vedtatt utbyggingsavtale vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside.