roa sør

Oppstart forhandling av utbyggingsavtale


Etter bestemmelsene i plan og bygningsloven varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler knyttet til gjennomføring av reguleringsplaner:

 

  • planområdet Grindvoll sentrum øst, plan nr. 0533-2012-0002 og planområdet Grindvoll, plan nr. 0533-1998-0006
  • planområdet Roshov - Roa sør regulert for næring

 

I tilknytning til reguleringsplaner av prosjekter som inkluderer infrastruktur som veg, vann og avløp er det vanlig å gjennomføre forhandlinger om utbyggingsavtaler.

Utbyggingsavtalen skal sikre en forsvarlig gjennomføring og ivaretakelse av teknisk infrastruktur som er nødvendig for realisering av disse 2 arealplaner. Det skal opparbeides infrastruktur for vann og avløp til planområdene.

Det er delegert til rådmannen å framforhandle utbyggingsavtaler. Framforhandlede utbyggingsavtaler vil bli bekjentgjort i 30 dager. De som ønsker det kan i denne perioden sende sine merknader til kommunen. Deretter skal avtalen legges fram for kommunestyret for godkjenning. Etter vedtak i kommunestyret er avtalen gyldig.