Priser på kommunale tjenester

Betalingssatser 2017

Gebyrregulativer Areal og samfunn 2017

Priser på kommunale gebyrer/avgifter 2017

 

Satser for gebyrer / avgifter år 2017 (eks mva)
Gebyr
Enhet/År
2016
2017
Prisendring kr
Endring %
ENGANGSGEBYR VANN          
Normal sats Pr. enebolig (EG) 9 523 9 761 238 2,44 %
Midlertidig tilknytning Tilknytningsgebyr (EG) 8 991 9 216 225 2,44 %
ENGANGSGEBYR AVLØP          
Normal sats Pr. enebolig (EG) 13 223 13 554 331 2,44 %
Midlertidig tilknytning Tilknytningsgebyr (EG) 8 991 9 216 225 2,44 %
ÅRSGEBYR VANN          
Abonnementsgebyr Pr. år 950 950 0 0,00 %
Leie av vannmåler Pr. år 125 125 0 0,00 %
Stenging / gjenåpning av vannforsyning Pr. oppmøte 1 140 1 140 0 0,00 %
Forbruksgebyr Pr. m3 9,47 8,16 - 1,31 - 16,5 %
ÅRSGEBYR AVLØP          
Abonnementsgebyr Pr. år 1 109  1 109 0 0,00 %
Forbruksgebyr Pr. m3 20,56 20,56 0 0,00 %
RENOVASJON          
Boliger, 140 liter dunk Pr. år 2 380 2 530 150 6 %
Boliger, 240 liter dunk Pr. år 3 808 4 048 240 6 %
Boliger, 360 liter dunk Pr. år 7 140 7 590 450 6 %
Hytter Pr. år 930 1 000 70 7 %
SEPTIK-TØMMING          
Slamavskiller / septikktank**** Pr. m3 (min 4 m3) 496 382 - 114 - 29,84 %
Tette tanker Pr. m3 (min 3 m3) 402 310 - 92 - 29,68 %
Gråvannstank Pr. m3 (min 4 m3) 496 382 - 114 - 29,84 %
Oppmøte utenom rute*** Pr tømming 970 747 - 223 - 29,85 %
Hastetillegg (innenfor 24 t)   1941 1 494 - 447 - 29,92 %
KONTROLLGEBYR AVLØPSANLEGG          
Anlegg som ikke overstiger 15 PE Pr. år 360 340 - 20 - 6 %
Anlegg over 15 PE og under 2000 PE Pr. år 720 660 - 60 - 9 %
Andre tjenester faktureres abonnement i hht. faktura fra entreprenør.
FEIING          
Pr. hus   435 396 - 39 - 9,85 %
Pr. hytte med pipe (km i tillegg)   435 396 - 39 - 9,85 %

1) En tømming hvert annet år i fast oppsatt rute, 1/2 gebyr faktureres årlig. Andre tjenester faktureres iht. faktura

2) Inkl. minirenseanlegg

3) Km faktures i tillegg

Enhetspriser byggingstyper
Eneboliger
 
Gebyr vann
Gebyr avløp
Enebolig 1 EG 9 761 13 554
Leilighet i enebolig pr boenhet 1/4 EG 2 440 3 389
Tomannsboliger      
Tomannsbolig 2 EG 19 522 27 108
Rekkehus / kjedehus / andre småhus
Rekkehus pr boenhet 1 EG 9 761 13 554
Hus kjede pr boenhet 1 EG 9 761 13 554
Terassehus pr boenhet
- mindre enn 100 m2 pr boenhet 1/2 EG 4 881 6 777
- større enn 100 m2 pr boenhet 1 EG 9 761 13 554
Småhus/Boligbygg m/3 boliger el. flere      
- mindre enn 60 m2 pr boenhet 1/4 EG 2 440 3 389
- 60 m2 til 100 m2 pr boenhet 1/2 EG 4 881 6 777
- større enn 100 m2 pr boenhet 1 EG 9 761 13 554
Fritidsboliger 1 EG 9 761 13 554
Garasje Intet gebyr 0 0
Anneks 1/4 EG 2 440 3 389
Næringsbygg / offentlige bygg
BRA mellom 0 m2 til 160 m2 1 EG 9 761 13 554
BRA større enn 161 m2 tom 500 m2 2 EG 19 522 27 108
Deretter 1 EG for hver påbegynt 500 m2      
Landbruksbygg
Landbruksbygg pr bygg 1 EG 9 761 13 554
Bygg med midlertidig tilknytning
Midlertidig tilknytning mindre enn 4 mnd 1/4 EG 2 440 3 389
Midlertidig tilknytning 4 tom 12 mnd 1/2 EG 4 881 6 777
Midlertidig tilknytning mer enn 12 mnd 1 EG 9 761 13 554

 

Sammenstilling for da en familie i ett hus på 150 kvm (stipulert-ikke vannmåler)
Gebyrer
2016
2017
Årsgebyr vann 950 950
Årsgebyr kloakk 1 109 1 109
Forbruk vann 1 847 1 591
Forbruk avløp 4 009 4 009