Hjemmeside illustrasjon

Retningslinjer for bruk av Lunner kommunes hjemmeside

Lunner kommunes nye nettsider har vært aktive siden februar 2014. Det er utarbeidet retningslinjer for hvordan Lunner kommune skal bruke hjemmesidene.


Lunner kommunes hjemmeside er et av de viktigste virkemidlene for å nå aktivt ut til innbyggere, folkevalgte, medarbeidere og ledere i egen organisasjon. Nettet benyttes også til å informere og tilgjengeliggjøre dokumenter, kart m.m.

Lover og regelverk i forhold til forvaltning og personvern skal ivaretas samtidig som størst mulig åpenhet søkes oppnådd, jfr. Offentlighetsloven § 2 3. ledd og Kommuneloven § 4. Offentlighetsloven oppfordrer til meroffentlighet og Kommuneloven pålegger offentlige organ å drive aktiv informasjon om sin virksomhet.

Det Lunner kommune selv produserer kan gjøres kjent og tilgjengelig via nettet, samt link til annen offentlig informasjon.

Bare opplysninger og dokumenter som er offentlige legges ut på nett.

Bilder av personer kan benyttes som illustrasjon til hendelser. Samtykke må alltid innhentes dersom en person blir avbildet slik at det kan oppfattes som portrettering. Bare Lunner kommunes egne bilder kan benyttes, uten annen spesiell godkjenning. Bilder tatt av medarbeidere i Lunner kommune gjennom sitt virke i kommunen kan vederlagsfritt benyttes av kommunen f.eks. på våre hjemmesider.


Etikk

Det som legges ut på nettet skal følge de etiske verdier og normer som er gjeldende i organisasjonen, basert på respekt for ethvert menneske. Ønsket og behovet for åpenhet skal utøves på en respektfull måte. All informasjon skal ha en hensikt.
Hvis personer omtales på en personlig måte i et dokument, skal det på forhånd være klargjort at dokumentet legges på nettet.


Serviceerklæring

Stoffet som er tilgjengelig på nettet skal være korrekt og oppdatert.


Redaktørens rolle og oppgaver

Redaktørrollen er tredelt:

 • Ansvarlig redaktør
 • Web- og intranettredaktør
 • Redaktør for tjenestestedene


Ansvarlig redaktør har det helhetlige og totale ansvaret for alle sidene.


Webredaktør og intranettredaktør

 • Redaktøren er ansvarlig for design og vedlikehold av sidene og gir tilgang til publiseringsverktøyet (Custom Publish). Tekniske spørsmål vedrørende hjemmesidene rettes til redaktøren.
   
 • Redaktøren har en viktig rolle i å være pådriver for at nettet blir aktivt tatt i bruk. Med stor grad av delegert myndighet til å skrive og legge inn stoff (mange forfattere), blir redaktørrollen tilretteleggende, inspirerende, skapende og kvalitetssikrende.
   
 • Det vil bl.a. si at det daglig skal følges med på hva som legges inn på nettsidene, bidra til at så skjer, og at informasjonen er lett å forstå.
   
 • Nyheter og dokumenter som anses upassende kan redigeres/fjernes av redaktøren. Hvis så skjer gis tilbakemelding til eieren av stoffet.
   
 • Henvendelser som kommer utenfra rutes fortrinnsvis dit kompetansen til å svare er. Er det vanskelig å finne rette vedkommende raskt nok, kan redaktøren gi en foreløpig tilbakemelding.
   
 • Redaktør for tjenestestedenes hjemmeside (lokale sider) har et helhetlig ansvar for tjenestestedet sin hjemmeside.
   
 • Redaktøren har ansvar for tjenestestedets hjemmeside.


Forfatter

Begrepet forfatter er den som produserer stoff og legger det ut på nettet. Forfatteren er faglig ansvarlig for innhold og oppdatering.


Praktiske regler

Dokumentenes format:
- ODF format benyttes når dokumentet skal behandles elektronisk
- PDF benyttes for spesielt store dokument og skjemaer/dokument med spesifikt utseende
- HTML benyttes for øvrige dokument

 • Overskrifter starter alltid med ord som lett identifiserer innholdet. Forklarende ord skrives bakerst, gjerne etter en tankestrek, mellom tre og fire ord.
   
 • Ingressen skal være en appetittvekker, normalt ikke mer enn 2 - 3 linjer.
   


Nyheter

Nyheter skal vise artikkeldato og forfatter.
Nyheter vises i den rekkefølge de er publisert. En nyhet som er publisert tidligere, men blir mer aktuell på et senere tidspunkt kan flyttes opp. Da skal ingressen vise hvorfor den skal ligge øverst. I tillegg skal det gå frem av overskriften at nyheten er oppdatert.

I utgangspunktet skal dokumenter finnes ett sted. Unntaket kan være nye rutiner det er ønskelig og nødvendig å informere om. Da lages en nyhet i tillegg til selve rutinen. Nyheten har samme overskrift som rutinen. Avhengig av om nyheten er interessant for interne og eksterne brukere, publiseres nyheten på Intranett eller Internett, jf. e-postregler.