Lunner ungdomsskole

Grunnskolen i Lunner


Har du en kommende 1. klassing til høsten. Da må du huske å sende inn registreringsskjema. Les mer her.

Lunner kommune har 4 skoler som ved skolestart 2020 har følgende elevtall:


Grua skole

1 – 7 skole

165 elever

Tlf. 481 70 322

Lunner barneskole

1 – 7 skole


324 elever


Tlf. 61 32 44 00

Harestua skole

1 – 10 skole

416 elever

Tlf. 906 81 711

Lunner ungdomsskole

8 – 10 skole

204 eleverTlf. 476 65 616

 

Målsettingen for skolene i Lunner er formulert i kommunens plan for oppvekst og fokuserer på å "sikre barn og unges rettigheter til en likeverdig opplæring av høy kvalitet." Planen har fire fokusområder der også skolen skal være en bidragsyter:

  • Tidlig, helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier
  • Inkludering og integrering
  • Barn og unges fysiske og psykiske helse (folkehelse)
  • Høy kvalitet på oppvekstområdets faglige kjernevirksomhet

Det jobbes systematisk med skoleutvikling for å forbedre undervisningen på den enkelte skole.

Gjennom mange år har det foregått som et samarbeid mellom kommunene på Hadeland om dette. Kommunene samarbeider tett med videregående skole, bla om innføring av ny modell for elevoppfølging - den såkalte IKO-modellen. Et systemtisk regionalt kompetanseutviklingsprogram "Med 2020 i sikte" setter for 2019 arbeid med et fornyet læreplanverk i fokus. Høgskolen i Innlandet v/Sell på Lillehammer er partner i arbeiedt. Kommunen bruker det nasjonale videreutdanningsprogrammet for lærere - Kompetanse for kvalitet aktivt og årlig deltar omkring 10 lærere på dette.

Skolene bruker Office365/Teams og Skooler som lærings- og kommunikasjonsplattform sammen med foreldredialog gjennom appen MIN SKOLE knyttet til det skoleadministrative programmet Visma Flyt Skole.

Skolerute