Næringsveileder forside

Stedsutvikling

For Harestua er det utviklet to stedsveiledere i samarbeid med Lunner Almenning og Ghilardi + Hellsten Arkitekter .

Pilotveilder for utvikling av Harestua sentrum (2012), skal være en inspirasjonskilde for det videre arbeidet med detaljregulering av og bygging i Harestua sentrum. 

Veileder for næringsområdene ved Rv4 på Harestua (2014) skal utfylle gjeldende reguleringsplaner ved å være en motivasjon for utbyggere til å ha høye ambisjoner innenfor estetikk og klima. Der det ikke finnes vedtatte reguleringsplaner skal veilederen fungere som en inspirasjonskilde og underlagsmateriale i arbeidet med fremtidige reguleringsplaner og i profilering mot markedsaktører.