Nyhetsoversikt

Temaplan bolig bygger på kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt tidligere i 2020.

Høringsfrist 1. september

"Temaplan bolig 2020-2025" på offentlig høring

Kommunestyret vedtok den 18. juni å legge "Temaplan bolig 2020-2025" ut på offentlig høring. Alle innspill til planen må være sendt inn innen 1. september 2020. Merk innspill med "Høringsinnspill til Temaplan bolig - plan for boligutvikling og boligsosialt arbeid 2020-2025 - sak# 20/1555." Du kan lese planen ved å laste den ned via lenke nederst i denne artikkelen. 


"Temaplan bolig" er kommunens plan for boligpolitikk de neste fem årene. Planen bygger på samfunnsdelen av kommuneplanen, og handler både om utvikling av boliger og boligområder, og om de tjenestene kommunene leverer for at innbyggerne kan bo i hjemmene sine. 

Planen avløser "Boligpolitisk handlingsplan 2015-2018" som ble vedtatt av kommunestyret å ha forlenget gyldighet frem til en ny plan foreligger. 

I den nye planen vil du finne strategier for å gjøre boligmarkedet i Lunner til et godt fungerende boligmarked, der så mange som mulig kan løse sine boligbehov. Det handler om å ha nok boliger av riktig type, prisklasse og beliggenhet tilgjengelig, men også om måter å skaffe bolig på.  

Nytt i denne planen er at den også sier noe om kommunens boligsosiale arbeid. Med boligssosialt arbeid menes de tjenester og verktøy vi har for å hjelpe de som har utfordringer med å skaffe bolig, eller bli boende i sin nåværende bolig. Det kan handle om økonomi, kunnskap, funksjon eller tilgjengelighet. Vi formidler Husbankens tilskudds- og låneordninger, vi har tilgang på kommunalt diponerte boliger og vi leverer tjenester som hjemmehjelp og botrening.

Det er en klar kobling mellom utvikling av boliger og det boligsosiale arbeidet, og med en helhetlig plan er målet å kunne legge til rette for en mer helhetlig og effektiv boligpolitikk for våre innbyggere. Visjonen for planen er at "Alle i Lunner skal oppleve å ha et godt og trygt sted å bo."

 

Du kan melde inn dine høringsinnspill ved å sende epost merket "Høringsinnspill til Temaplan bolig - plan for boligutvikling og boligsosialt arbeid 2020-2025 - sak # 20/1555" til: post@lunner.kommune.no

eller per post merket "Høringsinnspill til Temaplan bolig - plan for boligutvikling og boligsosialt arbeid 2020-2025 - sak# 20/1555" - til:

Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa.

Husk å merke godt med hvem som er avsender, og hvem du eventuelt representerer.