Nyhetsoversikt

Barn i ring holder hender

Søknadsfrist 17. desember 2021

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Lag, foreninger, offentlige instanser og private aktører i Lunner kan nå søke tilskudd til inkludering av barn og unge.


Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper har en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022 i desember 2021. I forslag til statsbudsjett er det satt av om lag 550 mill. kroner. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket. Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Les mer om tilskuddet her.


Hvem kan søke?

  • frivillige organisasjoner
  • offentlige instanser
  • private aktører

Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer når det søkes om tilskuddet.
 

Endringer som gjelder for alle søkere:

  • Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år. Innvilgelse av tilskuddsmidler utover ett år gjøres med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for det enkelte år.
     
  • Det skal søkes om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskriften. Hver aktivitetstype har et eget søknadsskjema i søknadsportalen. De ulike aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de tre ordningene. For eksempel vil ferieleir være én aktivitetstype, med et sett av kriterier og spørsmål i søknadsskjemaet, mens utlånssentral vil være en annen aktivitetstype med andre kriterier og andre spørsmål. Det står mer informasjon om de ulike aktivitetstypene i forskrift og i veileder til forskrift. Prosjekter som tidligere har fått støtte gjennom de tre tilskuddsordningene, skal i all hovedsak også kunne få tilskudd gjennom den nye ordningen.

Vi anbefaler at alle leser den nye forskriften og veilederen nøye

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».  

Ytterligere informasjon om tilskuddsordningen, hva du kan søke til og hvordan søke finner du her.


Søknadsskjema

Søk her

Søknadsfrist: Fredag 17. desember 2021

NB! Søknaden skal ikke sendes til Lunner kommune, men via Bufdir sin søknadsportal.


Kontaktperson

Har du spørsmål, kontakt oppvekstfaglig rådgiver Lou Cathrine Norreen tlf. 930 86 860  eller e-post: lono@lunner.kommune.no