Fortau og busslomme ved Flekkbyen

Høringsfrist 1.september

Trafikksikkerhetsplan for Lunner kommune 2018-2021 - høring

Lunner kommunestyre vedtok i møte 07.juni 2018, sak 49/18 å legge ut forslag til Trafikksikkerhetsplan for Lunner kommune 2018-2021 til offentlig ettersyn og høring med høringsfrist 1.september 2018.


Formålet med trafikksikkerhetsplanen er å bidra til å prioritere tiltak som skaper trygge skoleveger og trygge veger for øvrig for alle. Planen er tverrsektoriell og fokuserer på holdningsskapende tiltak og nødvendige fysiske tiltak. Planen er et viktig redskap for å kunne ha en tydelig prioritering av nødvendige tiltak, tydeliggjøre trafikksikkerhetsarbeidet og tenke og handle på tvers av sektorer.

Høringsdokumentene finner du her:
Forslag til trafikksikkerhetsplan 2018-2021 - høringsutgave

Prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak

Retningslinjer for tjenestereiser for ansatte

Plan for Harestua skole

Plan for Grua skole

Plan for Lunner barneskole

Plan for Lunner ungdomsskole

Plan for voksenopplæringa

Plan for Roa barnehage

Plan for Gamleskolen barnehage

Plan for Harestua arena barnehage

Plan for Harestua barnehage

Plan for Kalvsjø barnehage

Høringsinnspill sendes til post@lunner.kommune.no eller Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa innen 1.september 2018.